CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

W pierwszym etapie kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej dokonuje internetowej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej IRK.

Rejestracja internetowa w IRK jest ważna, pod warunkiem:
1)wprowadzenia przez kandydata wymaganych przez IRK danych;
2)dokonania wyboru dyscypliny naukowej, w której kandydat zamierza podjąć kształcenie w szkole doktorskiej;
3)przesłania fotografii do legitymacji doktoranckiej, w formacie JPG lub PNG, o wymiarach minimum 500 x 625 pikseli, z tym, że w przypadku plików o wyższych rozdzielczościach powinny być zachowane zbliżone proporcje. Fotografia powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami stosowanymi w odniesieniu do fotografii do dowodu osobistego;
4)przesłania kopii poniższych dokumentów:
a) dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów na poziomie magisterskim lub równoważnym wraz z suplementem, albo:
- dyplomu lub odpisu dyplomu studiów pierwszego stopnia lub potwierdzenia ukończenia trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich w przypadku osób, o których mowa w § 4 ust. 2, albo
- jeżeli ukończyli studia poza granicami Polski dyplomu ukończenia studiów wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza
przysięgłego, bądź zaświadczenia o uznaniu w drodze postępowania nostryfikacyjnego równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym,
b) życiorysu (CV) wraz z posiadanymi certyfikatami, zaświadczeniami o udziale w szkoleniach, konferencjach i inne,
c) konspektu o wstępnej koncepcji kierunku badań, stanu wiedzy dotyczącego tematu badań, spodziewanych wyników oraz dotychczasowych osiągnięć naukowych kandydata zaakceptowanego przez kandydata na promotora,
d) wykazu publikacji, jeżeli kandydat je posiada,
e) informacji zawierającej propozycję osoby lub osób do pełnienia funkcji promotora oraz / lub promotora pomocniczego i oświadczeń tych osób o gotowości podjęcia się funkcji promotora lub promotora pomocniczego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
f) informacji o znajomości języków obcych, potwierdzonej certyfikatami językowymi lub suplementem do dyplomu ukończenia studiów,
g) oświadczenia o nieskreśleniu z listy doktorantów szkoły doktorskiej z powodu negatywnego wyniku oceny okresowej lub śródokresowej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności związanych ze zdarzeniami losowymi, za zgodą prorektora ds. nauki i rozwoju Uczelni dopuszcza się odstąpienie od powyższego warunku. W takim przypadku dołącza się tę zgodę,
h) innych dokumentów świadczących o predyspozycji kandydata do pracy naukowej lub wdrożeniowej, w tym o pracy w kołach naukowych; członkostwie w organizacjach lub stowarzyszeniach naukowych; ukończonych kursach, studiach podyplomowych; uczestnictwie w stażach; przyznanych grantach, stypendiach; udziale w konferencjach naukowych lub branżowych i wygłoszonych referatach; przyznanych patentach lub wzorach użytkowych, zgłoszeniach patentowych; udziale we wdrożeniu produktu, technologii lub procesu technologicznego, opracowaniach lub ekspertyzach; posiadanych uprawnieniach
eksperckich, itp., jeśli kandydat takie posiada.  

Cudzoziemcy dodatkowo składają następujące dokumenty:

1) jeżeli ukończyli studia poza granicami Polski, dyplom ukończenia studiów opatrzonyapostille lub zalegalizowany w kraju wydania wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, bądź zaświadczenie o uznaniu, w drodze postępowania nostryfikacyjnego, równoważności dyplomu z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów oraz tytułem zawodowym o ile są wymagane w przepisach;

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów kandydat może złożyć podanie do Rektora o zakwaterowanie w domu studenta.

Instrukcja dotyczaca dodawania dokumentów znajduje się w systemie IRK w zakładce Aktualności.