CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Opiekun naukowy (z ramienia firmy) powinien posiadać:

a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze

Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.

Więcej informacji pod linkiem