CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Zgodnie z Regulaminem szkoły doktorskiej, doktoranci podlegają ocenie okresowej. Ocenę przeprowadza promotor. Pierwszą ocenę przeprowadza się po upływie roku od momentu podjęcia kształcenia. Kolejne oceny przeprowadza się co roku, za poprzedni rok akademicki. Po przeprowadzeniu oceny i uzyskania opinii promotora, doktorant składa ocenę okresową Dyrektorowi szkoły doktorskiej. Ocena kończy się wynikiem pozytywnym lub negatywnym. Od negatywnego wyniku oceny okresowej można się odwołać zgodnie z zapisami Regulaminu szkoły doktorskiej.

Ocenę okresową doktoranta przeprowadza promotor na podstawie sprawozdania sporządzanego zgodnie z załącznikiem nr 11 do Regulaminu – część A, przedłożonego promotorowi przez doktoranta do dnia 15 października. Promotor przeprowadza ocenę – część B, nie później niż do końca października danego roku akademickiego.

Ocenę okresową składamy do dnia 31 października roku bieżącego.

Załącznik 

Załącznik edytowalny