CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Inżynieria mechaniczna

1)

Temat projektu:

Wpływ czynników środowiskowych na trwałość zmęczeniową wybranych stopów aluminium podczas cyklicznego obciążenia wieloosiowego

Promotor:

dr hab. inż. Marta Kurek

Krótki opis prac: 

Celem projektu będzie porównanie trwałości zmęczeniowej wybranych stopów aluminium przed i po testach korozyjnych. Zakres badań eksperymentalnych będzie obejmował warunki obciążenia wieloosiowego. Projekt będzie również obejmował badania fraktograficzne oraz analizę tomograficzną. Efektem projektu będzie analiza wpływu warunków środowiskowych na oszacowanie trwałości zmęczeniowej oraz zaproponowanie modelu do prognozowania trwałości zmęczeniowej, uwzględniającego czynniki środowiskowe.

2)

Temat projektu:

Wpływ czynników środowiskowych na trwałość zmęczeniową materiałów wytworzonych metodą selektywnego topienia laserowego podczas wieloosiowego obciążenia cyklicznego

Promotor:

dr hab. inż. Marta Kurek

Krótki opis prac: 

Celem projektu będzie porównanie trwałości zmęczeniowej materiałów wytwarzanych metodą selektywnego topienia laserowego przed i po cyklicznych testach korozyjnych. Projekt będzie obejmował badania fraktograficzne oraz analizę tomograficzną. Wynikiem projektu będzie analiza wpływu warunków środowiskowych na szacowanie trwałości zmęczeniowej oraz zaproponowanie modelu przewidywania trwałości zmęczeniowej uwzględniającego czynniki środowiskowe.

3)

Temat projektu:

Badanie podstawowych charakterystyk procesu wiercenia w tkance kostnej

Promotor:

dr hab. inż. Marian Bartoszuk

Krótki opis prac:

Temat nakierowany jest na poznanie charakterystyk tribo-mechanicznych procesu wiercenia w tkance kostnej. Opiera się głównie na badaniach eksperymentalnych i analizach otrzymanych wyników. Badania eksperymentalne realizowane będą głównie w laboratorium obróbki skrawaniem PO. Temat Realizowany będzie przy współpracy krajowego producenta narzędzi ortopedycznych MEDGAL oraz przy wsparciu Szpitala Klinicznego w Opolu. Ze względów etycznych badania eksperymentalne realizowane będą na kościach zwierzęcych.

4)

Temat projektu:

Identyfikacja podstawowych charakterystyk procesu skrawania stopów srebra

Promotor:

dr hab. inż. Marian Bartoszuk

Krótki opis prac: 

Temat nakierowany jest na poznanie charakterystyk energetycznych, cieplnych, tribologicznych i mechanicznych podstawowych stopów srebra. Opiera się głównie na badaniach eksperymentalnych i analizach otrzymanych wyników. Badania eksperymentalne realizowane będą w laboratorium obróbki skrawaniem PO. Temat Realizowany będzie przy współpracy przedsiębiorstwa PZ Stelmach.

5)

Temat projektu:

Wpływ technologicznych parametrów zgrzewania tarciowego na statyczną i zmęczeniową trwałość zmęczeniową złączy wykonanych z materiałów nieżelaznych i wykonanymi metodą AM

Promotor:

dr hab. inż. Krzysztof Kluger

Krótki opis prac:

Wpływ parametrów zgrzewania tarciowego rotacyjnego (siły tarcia: grzanie, spęczenie; prędkość obrotowa; czas zgrzewania) na wytrzymałość statyczną i zmęczeniową oraz efektywność energetyczna procesu złączy z materiałów nieżelaznych z wykonanymi metodą AM. Dobór różnych parametrów procesu, aby osiągnąć największą efektywność energetyczną procesu, przy jak najlepszych właściwościach wytrzymałościowych. Dobór parametrów procesu, aby upał (czyli odpad, wypływka) była jak najmniejsza przy zadowalającej wytrzymałości złącza. W pierwszym etapie planowane jest badanie połączeń MS1 ze stopami tytanu lub aluminium. W przypadku zgrzewania stali i stopów aluminium będzie konieczność wstępnego podgrzewania stali, w tym przypadku także będzie konieczności optymalizacji procesu ze względu na jak najmniejsze straty.

6)

Temat projektu: Analiza odporności na korozję elementów maszyn wykonanych ze stali kwasoodpornej i ocynkowanej na skutek oddziaływania preparatu dezynfekcyjnego na bazie 15% kwasu nadoctowego

Promotor:

dr hab. inż. Joanna Małecka

Krótki opis prac: 

Analiza wpływu oddziaływania preparatu dezynfekcyjnego na bazie 15% kwasu nadoctowego na elementy maszyn.

Ustalenie obszaru odporności na korozję stali kwasoodpornej i ocynkowanej, na podstawie analizy produktów korozji i przebiegających procesów korozyjnych.

Zrozumienie i wyjaśnienie czynników odpowiedzialnych za procesy korozyjne.  Określenie mechanizmów korozyjnych oraz analiza przebiegu zachodzących procesów.

Poszukiwanie i opracowanie optymalnej powłoki warunkującej wystarczającą odporność na korozję elementów maszyny w skojarzeniu ze stosowanym preparatem dezynfekcyjnym.

Inżynieria lądowa, geodezja i transport

1)

Temat projektu: Analiza sposobów oszacowania prędkości wiatru po wystąpieniu zjawiska trąb powietrznych (tornad)

Promotor: Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski

Krótki opis pracy:

Realizację rozprawy proponuję w następujących punktach:

 1. Opis zjawiska trąby powietrznej i towarzyszącego jej pola prędkości wiatru.
 2. Opis miejsc na kuli ziemskiej, w których występują trąby powietrzne,
 3. Rodzaje zniszczeń, które powodują trąby powietrzne,
 4. Przegląd i analiza oszacowania prędkości wiatru, która mogła spowodować obserwowane zniszczenia po wystąpieniu trąby,
 5. Propozycja zalet i wad sposobów oszacowania prędkości wiatru, która mogła spowodować obserwowane zniszczenia po wystąpieniu trąby.

2)

Temat projektu: Odpowiedź mostu gruntowo-stalowego na wzbudzenie wywołane przejazdem szybkiego pociągu

Promotor: Dr hab. inż. Damian Bęben, Prof. PO

Krótki opis pracy:

 1. Przegląd literatury w zakresie dynamiki mostów,
 2. Wykonanie modeli obliczeniowych MES,
 3. Wykonanie badań doświadczalnych mostu pod obciążeniem dynamicznym (przejazdy pociągu).

3)

Temat projektu: Analiza wpływu warunków otoczenia na dynamikę samochodu osobowego w warunkach zmiennego obciążenia

Promotor: Prof. dr hab. inż. Jarosław Mamala

Krótki opis pracy:

W ramach pracy zostanie podjęta próba oceny dynamiki ruchu samochodu poruszającego się w warunkach zmiennego obciążenia, wynikającego z ruchu drogowego. Szczególnej analizie zostanie podany opracowany na Politechnice Opolskiej wskaźnik Indeksu Dynamiki. Opracowany wskaźnik odnosi się do spalinowego układu napędowego, dlatego w ramach pracy zostanie on rozszerzony na elektryczne i hybrydowe układy napędowe. Praca części eksperymentalna i będzie realizowana zarówno na hamowni podwoziowej a weryfikacja będzie realizowana w rzeczywistych warunkach drogowych.

Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

1)

Temat projektu: Optymalizacja procesów wymiany ciepła z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sterowania

Promotor pracy doktorskiej:

dr hab. inż. Krzysztof Bartecki, prof. PO

Opis tematyki doktoratu oraz wstępnego zakresu przewidywanych badań:

 • Matematyczne i komputerowe modelowanie wymiennika ciepła jako tzw. układu
  o parametrach rozłożonych (z czasoprzestrzenną dynamiką).
 • Badania zaawansowanych algorytmów sterowania z wykorzystaniem modeli symulacyjnych wymiennika ciepła.
 • Praktyczna weryfikacja algorytmów sterowania na stanowisku laboratoryjnym.
 • Ewentualna praktyczna weryfikacja algorytmów sterowania na obiekcie w skali półtechnicznej.

W laboratorium istnieje obecnie możliwość stanowisku laboratoryjnym do badania wymiennika ciepła z rurami koncentrycznymi.

Potencjalny kandydat na doktoranta powinien cechować się:

 • Dobrą znajomością podstaw automatyki i teorii sterowania,
 • dobrą znajomością metod matematycznych (m.in. równania różniczkowe, rachunek macierzowy),
 • znajomością komputerowych narzędzi modelowania (Matlab/Simulink),
 • gotowością do poświęcenia dużej ilości czasu na prowadzenie pracy naukowo-badawczej oraz publikacyjnej.

2)

Temat projektu: Badania wybranych właściwości cieczy izolacyjnych

Promotor:

dr hab. inż. Maciej Zdanowski

Krótki opis prac: 

Tematyka pracy dotyczy badania parametrów elektrycznych oraz elektryzacji wybranych cieczy izolacyjnych z dodatkami nanocząsteczek. Promotor dysponuje aparaturą do wykonania wszystkich pomiarów.

3)

Temat projektu: Klasyfikacja sygnałów wibroakustycznych generowanych przez transformatory elektroenergetyczne z wykorzystaniem wybranych metod uczenia maszynowego

Promotor:

Prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki

Krótki opis prac: 

Głównym celem prac naukowo-badawczych będzie określenie możliwości wykorzystania wybranych metod uczenia maszynowego (np.: sztucznych sieci neuronowych, algorytmu k-Najbliższych Sąsiadów, algorytmu Drzew Decyzyjnych i/lub innych) do oceny skuteczności klasyfikacji i identyfikacji sygnałów wibroakustycznych rejestrowanych na kadzi transformatorów elektroenergetycznych. Badania zostaną przeprowadzone na sygnałach drgań zarejestrowanych w warunkach laboratoryjnych na obiektach z zamodelowanymi uszkodzeniami oraz na urządzeniach znajdujących się w normalnej eksploatacji. Wymiernym efektem prowadzonych badań  będzie propozycja opracowania mechanizmu wnioskującego, wspomagającego proces oceny stanu technicznego konstrukcji mechanicznej transformatorów diagnozowanych z użyciem metody wibroakustycznej. Badania związane z implementacją i badaniem poszczególnych metod uczenia maszynowego zostaną przeprowadzone w środowisku Matlab.

4)

Temat projektu: System ekspercki automatyzujący i wspierający podejmowanie decyzji w dziedzinie nefrologii przy użyciu nowoczesnych algorytmów oraz sztucznej inteligencji

Promotor:

Dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, prof. PO - Promotor

Dr hab. n. med. Tomasz Porażko, prof. UO - Promotor pomocniczy

Krótki opis prac: 

Rozprawa doktorska poruszać będzie tematykę automatycznego wspierania decyzji w zadaniach medycyny. Oczekuje się zaprojektowania oraz zaprogramowania zautomatyzowanego systemu eksperckiego do analizy danych klinicznych i laboratoryjnych pacjentów z chorobami nerek lub zagrożonych nimi. Ma on wykorzystywać nowoczesne technologie i algorytmy, także te oparte na sztucznej inteligencji. Zadaniem projektu jest opracowanie modelu predykcyjnego o odpowiedniej skuteczności, który będzie przewidywał rozwój choroby oraz jej powikłań. Aby to osiągnąć, niezbędne jest zebranie oraz analiza dużej ilości danych medycznych, takich jak historia chorób pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych i/lub obrazowych. Kolejnym krokiem będzie opracowanie interfejsu użytkownika, który będzie intuicyjny i łatwy w obsłudze, umożliwiający szybkie i skuteczne wykorzystanie wyników analiz w procesie decyzyjnym. System powinien również zapewnić użytkownikowi dostęp do najnowszych zaleceń klinicznych dotyczących leczenia chorób nerek.

5)

Temat projektu: Badania w kierunku ogólnej teorii poprawy odporności strategii sterowania

z modelem odwrotnym dla różnych klas wielowymiarowych układów Grünwalda—Letnikova

Promotor: dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. ucz.

Krótki opis prac: Planuje się, że w ramach realizacji pracy doktorskiej zostaną przeprowadzone szeroko zakrojone studia analityczne oraz symulacyjne w kierunku poprawy odporności sterowania z modelem odwrotnym wielowymiarowymi obiektami Grünwalda—Letnikova z ułamkowym rzędem. W tym celu zostaną poddane syntezie różne scenariusze dyskutowanego sterowania, obejmujące między innymi obiekty pełnego i niepełnego rzędu, także tzw. systemy bezbiegunowe. Przewiduje się, że poprawa odporności nastąpi w wyniku użycia innowacyjnych narzędzi, w tym niejednoznacznych inwersji uogólnionych, rzadziej klasycznej pseudoinwersji Moore—Penrose. Weryfikacyjne badania symulacyjne zostaną przeprowadzone w środowisku Matlab/Simulink z użyciem elementów inteligencji obliczeniowej. Produktem dysertacji doktorskiej będzie uogólniona teoria dedykowana poprawie odporności sterowania z modelem odwrotnym obiektami frakcyjnymi opisanymi w dyskretnej przestrzeni stanu. Rozpatrywane treści należy traktować jako nowatorskie, niespotykane w światowej literaturze przedmiotu.

Ekonomia i finanse

1)

Promotor: dr hab. Maria Bernat

Temat projektu: Uwarunkowania i konsekwencje FDI w gospodarce chińskiej

Krótki opis prac: Prace dotyczą uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce chińskiej jako akceleratora wzrostu gospodarczego. Analizy obejmują również zmianę roli CHRL w przepływach kapitałowych jako eksportera netto kapitału.

2)

Promotor: dr hab. inż. Marcin Łuszczyk

Temat projektu: Kierunki zmian Europejskiego systemu uprawnieniami zbywalnymi do emisji

Krótki opis prac: Wyznaczenie kierunków zmian (opracowanie potencjalnych scenariuszy Europejskiego systemu uprawnieniami zbywalnymi do emisji z uwzględnieniem zasad sprawiedliwej transformacji i planowanej neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Określenie korzyści i kosztów wdrażania zaproponowanych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Zaprojektowanie założeń i sformułowanie rekomendacji dla polskiej polityki energetycznej do 2050 roku.

3)

Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Malik

Temat projektu: Model identyfikacji obszarów kształcenia, badań naukowych i innowacyjności jako czynników rozwoju gospodarki regionalnej

Krótki opis prac: Problemem badawczym jest identyfikacja, adekwatnych do warunków i zasobów regionalnych, obszarów kształcenia, badań naukowych i innowacyjności (OKBNI) jako kluczowych czynników dla rozwoju gospodarki regionalnej. Należy uwzględnić, że bieżąca identyfikacja OKBNI będzie determinowała przyszły rynek pracy i stan rozwoju gospodarki regionalnej. Zatem celem poznawczym projektu badawczego jest opracowanie modelu umożliwiającego zbilansowanie przyszłych potrzeb gospodarki regionalnej z określoną wiedzą, kompetencjami społecznymi i gospodarczymi oraz umiejętnościami praktycznymi uczniów i studentów. Celem utylitarnym projektu badawczego jest optymalne wykorzystanie zasobów kapitału rozwojowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego.

4)

Promotor: dr hab. Diana Rokita-Poskart

Temat projektu: Substytucyjna i komplementarna rola migrantów na lokalnym rynku pracy

Krótki opis prac: Celem projektu badawczego jest określenie charakteru pracy migrantów edukacyjnych w ośrodku akademickim oraz zidentyfikowanie na ile charakter podejmowanej przez nich pracy pełni rolę substytucyjną, a na ile rolę komplementarną wobec lokalnych zasobów pracy. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań empirycznych wykorzystując metodą sondażu diagnostycznego samych migrantów edukacyjnych oraz pracodawców.

5)

Promotor: dr hab. Brygida Solga

Temat projektu: Zagadnienia demograficzne i dotyczące rynku pracy w ujęciu regionalnym

Krótki opis prac: Zakres zainteresowań obejmuje społeczne i gospodarcze aspekty migracji międzynarodowych, proces migracji zagranicznych (emigracja i imigracja) w ujęciu regionalnym, zagadnienia polityki regionalnej i lokalnej, funkcjonowanie i wyzwania rynku pracy, procesy demograficzne.

6)

Promotor: dr hab. Mariusz Zieliński

Temat projektu: Rynek pracy: zatrudnienie, bezrobocie, aktywność zawodowa, państwo na rynku pracy

Krótki opis prac: Tematyka prac dotyczy zmian sytuacji na rynku pracy na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Analiza obejmuje główne zasoby na rynku pracy, w pierwszej kolejności osoby zatrudnione (ich ilość, strukturę w przekrojach społeczno-gospodarczym, formy zatrudnienia). W drugiej kolejności analiza obejmuje osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, w podobnych przekrojach jak podano wyżej. Prace dotyczyć mogą: przyczyn, motywacji i sposobów przeciwdziałania wykluczenia z rynku pracy, w tym aktywności Powiatowych Urzędów Pracy. Poza poziomem mikroekonomicznym (przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe) prace dotyczyć mogą oddziaływania przez państwo na sytuację na rynku pracy przez politykę fiskalną, pieniężną, politykę zatrudnienia i politykę rynku pracy.

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1)

Temat projektu: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna innowacyjnych elektrowni jądrowych w hierarchicznej technologii gazowo-gazowej z wysokotemperaturowymi reaktorami i helem jako czynnikiem obiegowym.

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Krótki opis prac: W pracy będzie przeprowadzona analiza termodynamiczna i ekonomiczna innowacyjnych elektrowni jądrowych, w których realizowane są w układzie hierarchicznym dwa sprzężone ze sobą obiegi Joule’a. Jeden realizowany w zakresie temperatur wysokich, drugi niskich.

2)

Temat projektu: Analiza termodynamiczna i ekonomiczna innowacyjnych elektrowni jądrowych w hierarchicznej technologii gazowo-parowej z wysokotemperaturowymi reaktorami i helem jako czynnikiem obiegowym.

Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik

Krótki opis prac: W pracy będzie przeprowadzona analiza termodynamiczna i ekonomiczna innowacyjnych elektrowni jądrowych, w których realizowane są w układzie hierarchicznym dwa obiegi: obieg Joule’a realizowany w zakresie temperatur wysokich sprzężony z obiegiem Clausiusa-Rankine’a realizowanym w zakresie temperatur niskich.

3)

Temat projektu: Eksperymentalna ocena wpływu hydrodynamiki przepływu dwufazowego na eksploatację aparatów z kanałami o małej średnicy.

Promotor: dr hab. inż. Krystian Czernek

Krótki opis prac (5-10 zdań): Celem pracy jest opisanie na podstawie badań eksperymentalnych warunków hydrodynamiki przepływu mieszaniny dwufazowej o zróżnicowanej lepkości w kanałach o małej średnicy. Badania podjęte w niniejszej pracy będą miały na celu potwierdzenie tezy, że możliwe jest stworzenie korzystnych warunków hydrodynamicznych do realizacji procesów w aparatach wykorzystujących ten rodzaj przepływu. Zadaniem badawczym będzie określenie granic tworzenia się różnych form przepływu gaz-ciecz, weryfikacja metod obliczania oporów przepływu oraz udziałów objętościowych faz podczas przepływu dwufazowego gazu i cieczy w szerokim spektrum zmian jej lepkości.

4)

Temat projektu: Badania nad procesami z zakresu inżynierii środowiska w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Krótki opis prac (5-10 zdań): Koncepcja, wybór wraz z uzasadnieniem procesu środowiskowego w gospodarce o obiegu zamkniętym. Modelowanie procesu wraz z postawieniem tezy badawczej. Realizacja procesu w skali laboratoryjnej z zastosowaniem wybranej metodyki pomiarowej. Charakterystyka rezultatów badań wraz z opisaniem przebiegu doświadczenia i uzyskanych wyników. Przykładowym rozwiązaniem do opracowania może być określenie wartości dodanej wskazanego procesu w postaci zastosowania wybranego gatunku grzybów w bioremediacji metali ciężkich ze środowiska, pochodnych przeróbki ropy naftowej lub izotopów promieniotwórczych.

5)

Temat projektu: Badania nad właściwościami nanomateriałów z określeniem możliwości ich zastosowania w inżynierii środowiska.

Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Krótki opis prac: Prace polegające na wyborze nanocząstek substancji potencjalnie działających jako katalizator w wybranym procesie z zakresu inżynierii środowiska. Badania właściwości, struktury i zastosowania wybranego nanomateriału. Synteza i charakterystyka fizyczna nanocząstek za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) w celu określenia struktury krystalicznej zsyntetyzowanego materiału, izotermy BET w celu obliczenia powierzchni i rozkładu wielkości porów materiału oraz stan pierwiastkowy za pomocą spektroskopii fotoelektronów w zakresie rentgenowskim (XPS). Badania nad aspektami teoretycznymi ukazującymi rolę elementu obcego w wybranym procesie.

6)

Temat projektu: Prognozowanie cen uprawnień do emisji CO2 wraz analizą wpływu regulacji rynku EU ETS na polski system energetyczny.

Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Krótki opis prac: Predykcja cen EUA w oparciu o szeroki zakres czynników paliwowo-energetycznych na podstawie danych giełdowych. Zastosowanie podejścia ilościowego za pomocą między innymi metod statystycznych takich jak analiza głównych składowych PCA, metod uczenia maszynowego, modeli regresji procesu Gaussa – GPR,  w celu identyfikacji zmiennych mających wpływ na wahania cen EUA i możliwości ich prognozowania. Zastosowanie podejścia jakościowego (na przykład skierowanych liczb rozmytych) w celu modelowania umożliwiającego analizę potencjalnych kierunków zmian cen EUA, określeniem ich tendencji wraz z prawdopodobieństwem ich zdarzenia w przyszłości. Opracowanie modeli uwzględniających czynniki regulacji EU ETS i na ich podstawie określenie wpływu regulacji rynku EU ETS na polski system energetyczny.

Architektura i urbanistyka

1)

Temat projektu: Miasta Śląska Opolskiego i ich tożsamość. Powojenna odbudowa, współczesna rewitalizacja

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac:

W wyniku II wojny światowej historyczne miasta Śląska Opolskiego uległy w różnym stopniu zniszczeniu, w 1945 roku przerwana została ciągłość ich historycznego rozwoju. Wśród najsilniej dotkniętych ośrodków znalazły się Brzeg, Głubczyce, Nysa i Strzelce Opolskie. Powojenna odbudowa historycznych centrów Opolszczyzny, w wielu przypadkach nie doprowadzona do końca,  realizowana była w oparciu o kilka kierunków. Dalsze działania inwestycyjne lat 70 i 80. XX wieku skutkowały degradacją estetyczną i techniczną wobec zastosowania typowych rozwiązań o niskiej jakości formalnej i materiałowej. Podjęte po transformacji ustrojowej działania rewitalizacyjne zmierzają do poprawy jakości przestrzeni, przywrócenia ładu przestrzennego oraz odtwarzania utraconej tożsamości historycznych układów staromiejskich. Przedmiotem pracy jest analiza przekształceń struktur urbanistycznych historycznych układów Opolszczyzny po 1945 roku w kontekście tożsamości miejsca. Celem pracy jest scharakteryzowanie kierunków powojennej odbudowy, określenie typologii przekształceń morfologicznych i fizjonomicznych struktur staromiejskich (w tym typologii nowej zabudowy) oraz zdefiniowanie obszarów współczesnych działań rewitalizacyjnych. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

 

2)

Temat projektu: Zespoły i osiedla mieszkaniowe okresu międzywojennego w krajobrazie miast Opolszczyzny w kontekście rozwiązań urbanistyki europejskiej

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac:

Przedmiotem pracy jest analiza reprezentatywnej grupy zespołów i osiedli zrealizowanych w przestrzeni miejskiej Śląska Opolskiego w latach 20. i 30. XX wieku w kontekście rozwiązań urbanistyki europejskiej. Badania obejmują studia literaturowe, kwerendy archiwalne oraz wizje lokalne i badania in situ. Zastosowana metodologia to badania historyczno-interpretacyjne, elementy metod jakościowych i ilościowych oraz studia przypadku. Celem badań jest opracowanie typologii zastosowanych w zespołach i osiedlach rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zdefiniowanie elementów istotnych dla budowania krajobrazu kulturowego Śląska Opolskiego oraz określenie stopnia zachowania oryginalnych rozwiązań, jak również przedstawienie spółek, towarzystw mieszkaniowych oraz architektów tworzących środowisko mieszkaniowe regionu. Przyczynek do podjęcia badań stanowi brak spójnego opracowania przedstawiającego problematykę intensywnego rozwoju funkcji mieszkaniowej miast Śląska Opolskiego w okresie międzywojennym.

3)

Temat projektu: Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku Opolskim (1740–1806) i jej wpływ na wiejską sieć osadniczą regionu. Zasady, rozwiązania, rezultaty.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac:

Kolonizacja fryderycjańska to planowy i kompleksowy program osadniczy zainicjowany przez króla Fryderyka II w połowie XVIII wieku na obszarze Śląska. W latach 1740–1806 w regionie założonych zostało ok. 450 nowych osiedli, w tym kilkadziesiąt w obszarze Opolszczyzny. Część dawnych osad dała początek wielu dzisiejszym wsiom i uwarunkowała ich układy przestrzenne. Przedmiotem pracy jest analiza osiedli fryderycjańskich powstałych na Śląsku Opolskim w 2. poł. XVIII wieku w oparciu o założenia programu osadniczego. Badania obejmują studia literaturowe, kwerendy archiwalne oraz wizje lokalne i badania in situ. Zastosowana metodologia to badania historyczno-interpretacyjne, elementy metod jakościowych i ilościowych oraz studia przypadku. Celem pracy jest analiza rozwiązań osiedli w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz w kontekście wiejskiej sieci osadniczej Opolszczyzny, wskazanie silnych i słabych stron programu. Badania są próbą sformułowania typologii rozwiązań oraz odpowiedzią na pytanie o udział dawnych osiedli w wiejskiej sieci osadniczej Śląska Opolskiego. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest fragmentaryczna wiedza na temat osiedli fryderycjańskich Opolszczyzny.

4)

Temat projektu: Lapidarium w przestrzeni miasta jako praktyka mnemotechniczna w architekturze: Aspekty typologiczne i semantyczne

Promotor: dr hab. inż. arch. Svitlana Linda, prof. uczelni

Krótki opis prac: Lapidaria, tworzone fragmentami budynków i detalami architektonicznymi oraz fragmentami rzeźb, stają się dziś ważnym elementem środowiska miejskiego i świadczą o ciągłości procesu historycznego. Stały się ważną praktyką mnemotechniczną, która pomaga w kształtowaniu lokalnej tożsamości. W opracowaniu zaproponowano skupienie się na historii rozwoju lapidariów, ich typologii, sposobach lokalizacji w strukturze miasta. Szczególnym aspektem badań powinny stać się semantyczne aspekty konserwacji i prezentacji fragmentów architektury, które można interpretować jako materializację pamięci historycznej. Wybór metod badawczych będzie zależał od konkretnych obiektów, ich wielkości i rodzaju.

5)

Temat projektuBadania nad architekturą nieantropocentryczną i biofilną w przestrzeni miejskiej.

Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof. uczelni

Krótki opis prac: W związku z gwałtownie rosnącym współczynnikiem urbanizacji współczesne tereny zurbanizowane zaczynają dominować nad obszarami otwartymi. Miasta zaczynają borykać się z coraz większym problemem dostępu do przyrody jako gwaranta zarówno równowagi biologicznej, jak i dobrostanu człowieka miejskiego. Jednocześnie zaś coraz wyraźniej uwidacznia się problem obecności coraz liczniejszych gatunków synantropijnych, które poszukują swoich siedlisk w obszarze zamieszkania człowieka, powodując realne konflikty przestrzenne. Stąd też potrzeba poszukiwania rozwiązań mających na celu dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb i możliwości poznawczych innych, poza człowiekiem, gatunków. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

6)

Temat projektu: Miejskie rolnictwo jako element definiujący nowy typ krajobrazu miejskiego/ Krajobraz agro-miejski w wyiarze architektonicznym.

Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof. uczelni

Krótki opis prac: Krajobraz agro-miejski staje sięobecnie istotnym elementem kształtowania spójności kompozycyjnej miast europejskich. Pojawienie się miejskiego rolnictwa jako programowego elementu tworzenia miejskich osiedli mieszkaniowych, jako realizacji potrzeby zapewnienia większej samowystarczalności żywieniowej w zakresie samowyżywienia i gospodarką odpadami spowodowało niespotykany dotychczas rozwój nowych form przestrzennych. Ich badanie, określenie relacji z tradycyjną miejską zabudową oraz powiązania funkcjonalne wewnętrz miasta stanowić będą podstawę dla dalszego zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w przyszłości. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

Nauki o kulturze fizycznej

1)

Temat projektu: Cele współczesnego wychowania fizycznego jako  priorytety edukacyjne w opiniach nauczycieli akademickich.

Promotor dr hab. Cezary Kuśnierz prof. Ucz.

Krótki opis prac: Profil kompetencji zawodowych nauczyciela wychowania fizycznego powinien być podstawą  rozważań nad zdefiniowaniem priorytetów edukacyjnych uczelni kształcącej nauczycieli. Spójne z przyjętą strategią edukacyjną oraz ukierunkowane na ten cel  działania nauczycieli  przedmiotów teoretycznych jak i praktycznych wydają się być warunkiem zapewnienia absolwentom tych uczelni niezbędnych kompetencji zawodowych, zgodnych z humanistyczną wersją teorii wychowania fizycznego.

Przemiany społeczne i w ich konsekwencji przemiany systemu edukacji wywołują ciągłą potrzebę diagnozowania tego zagadnienia poprzez badania hierarchii celów wychowania fizycznego. Dlatego tematykę tą należy uznać za aktualną i  istotną.

2)

Temat projektu: Problem agresji w sportach i sztukach walki jako czynnik wpływający na postrzeganie sportu i odbiór społeczny

Promotor dr hab. Cezary Kuśnierz prof. Ucz.

Krótki opis prac: Sztuki walki z wielowiekową tradycją w opiniach społecznych uznane zostały za nośnik wielu pożądanych wartości, funkcjonując w społeczeństwach Wschodu, jako system wychowawczy dzieci i młodzieży. Oprócz walorów zdrowotnych służyły edukacji moralnej, obniżaniu brutalności społecznej, dostarczały pozytywnych wzorców zachowań  będąc jednocześnie źródłem samozadowolenia.

Mimo wielu zwolenników tych ćwiczeń, stwierdzić można również występowanie negatywnych opinii na ich temat. Badacze zajmujący się tą tematyką uważają, że negatywny obraz analizowanych dyscyplin rozpowszechniany jest przez media, które dla celów komercyjnych brutalizują sporty i sztuki walki, odrywając je od tradycyjnych założeń filozoficznych, religijnych i etycznych. Powoduje to, że uprawianie walki wręcz wzbudza wiele kontrowersji co do efektów powstałych w skutek treningu. Ze względu na duże zainteresowanie takimi formami ćwiczeń ruchowych, coraz częściej stają się one przedmiotem badań w kontekście ich wpływu społecznego i agresji u młodzieży.

3)

Temat projektu: Analiza wzorców ruchowych w aspekcie koordynacyjnych zdolności motorycznych w wybranych dyscyplinach sportowych.

Promotor: prof. Zbigniew Borysiuk

Krótki opis prac: Tematyka badawcza dotyczy zastosowania współczesnych narzędzi badawczych (EMG, systemów analizy ruchu, platform reakcji sił podłoża) do wszechstronnej analizy ruchu w sportach indywidualnych i zespołowych. Celem badań jest uzyskanie kompleksowych informacji o strukturze technik sportowych w celu optymalizacji procesu treningowego. Wyniki badań winny posłużyć do indywidualizacji szkolenia sportowego we wstępnym i specjalistycznym etapie szkolenia oraz kreowania modelowych rozwiązań w zakresie doskonalenia wzorców ruchowych.

4)

Temat projektu: Zastosowanie sił reakcji podłoża do oceny jakości regulacji równowagi ciała

Promotor: Prof. Michał Kuczyński

Krótki opis prac: Metody badania regulacji równowagi ciała nadal pozostawiają wiele do życzenia. Pomimo wprowadzenia miar nieliniowych, w tym wymiaru fraktalnego i entropii, po których wiele się spodziewano, poczyniono niewielkie postępy. Być może najlepszym podejściem jest zaproponowanie nowych miar równowagi, które mają lepszą zdolność do rozróżniania grup. Chodzi o to, aby osiągnąć wysoką czułość wybranych wskaźników na niewielkie różnice w równowadze ciała. Nasze ostatnie badania wskazują na duży potencja miar opartych na analizie sił reakcji podłoża. Te ostatnie wskaźniki kontroli posturalnej mogłyby doskonale uzupełniać te, które były stosowane do tej pory. Aby to potwierdzić, należy przeprowadzić szeroko zakrojone badania, biorąc pod uwagę różne czynniki wpływające na równowagę. Dotyczy to głównie manipulacji sensorycznych oraz wieku (dojrzewania i starzenia się) uczestników. Należy również wziąć pod uwagę zmęczenie, aktywność fizyczną i trening sportowy.

Nauki o zdrowiu

1)

Temat projektu: Ocena zmian reologicznych krwi i mikrokrążenia pod wpływem wysiłku fizycznego o różnym czasie i natężeniu.

Promotor: dr hab. n. med. Edyta Majorczyk

Krótki opis prac:  Poza potencjałem wynikającym z wazomotoryki, to lepkość krwi i możliwości odkształcenia erytrocytów stanowią istotny parametr wpływający na mikrokrążenie, a co za tym idzie właściwy poziom zaopatrzenia tkanek w tlen i składniki odżywcze. Wiadomo, że procesy te są zaburzone u osób z niektórymi chorobami (np. cukrzyca typu I i II, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zaburzenia gospodarki lipidowej – podwyższony  poziom cholesterolu, zaburzenia hematologiczne, w tym układu krzepnięcia) oraz ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem. Z drugiej strony, można założyć, że pozytywnie na właściwości reologiczne krwi, a co za ty idzie mikrokrążenie wpływa aktywność fizyczna i właściwa dieta. Stąd też, rolą doktoranta będzie ustalenie oraz wdrożenie zoptymalizowanych programów treningowych wraz z oceną lepkości krwi i mikrokrążenia przed i po cyklu treningowym jak również przed i po pojedynczych jednostkach treningowych.   

2 i 3)

Temat projektu:

1.Miotonometryczna ocena właściwości wiskoelastycznych tkanek miękkich narządu ruchu

2.Zmiany w jakości ruchu artrokinematycznego stawów maziowych człowieka pod wpływem różnych czynników

Promotor: dr hab. Dawid Bączkowicz

Krótki opis prac:

Ad 1) Badanie miotonometryczne przeprowadza się w celu oszacowania parametrów charakteryzujących właściwości mechaniczne tkanek miękkich. Badania będą prowadzone z wykorzystaniem urządzenie MyotonPro, które jest poręczne i łatwe w obsłudze. Pomiar jest nieinwazyjny i bardzo szybki. Czas pojedynczego badania zajmuje od 3 do 30 sekund, w zależności od wybranej opcji. Po automatycznym przetworzeniu zapisu akcelerometrycznego przez mikroprocesor miotonometru, zostaną wyliczone wartości następujących parametrów miotonometrycznych:

-częstotliwość – wyliczana jako maksymalna częstotliwość z mocy widma sygnału akcelerometrycznego i wyrażona w hercach (Hz). Parametr ten umożliwia określenie napięcia badanej tkanki;

-sztywność – parametr ten jest wyrażany w [N/m] i oznacza wielkość generowanej siły przez końcówkę pomiarową miotonometru potrzebną do odkształcenia badanej tkanki do określonej głębokości;

-tłumienie – swobodny spadek oscylacji tkanki wyliczany z logarytmu: D-MYO = ln (a1 / a3), gdzie ln to logarytm naturalny, a1 [m/s] oznacza amplitudę przyspieszenia pierwszej tłumionej oscylacji, a a3 drugiej [m/s];

-czas relaksacji – R (relaxation time, R-MYO) – czas do powrotu badanej tkanki do jego wstępnego kształtu po wcześniejszym odkształceniu za sprawą uderzającej w nią końcówki pomiarowej miotonometru, czyli jest to czas między maksymalnym wgłębieniem/deformacji badanej tkanki i czasem w którym tkanka powróciła do pozycji wyjściowej po tym odkształceniu i wyrażany jest  w [ms];

-pełzanie – jest to iloraz czasu relaksacji do czasu deformacji (czas deformacji liczony jako czas od wstępnego kontaktu końcówki pomiarowej przed rozpoczęciem deformacji tkanki do czasu maksymalnej deformacji tkanki; czas ten odzwierciedla pośrednio „poziom oporu” tkanki stawianego odkształceniu zewnętrznemu); zatem C-MYO jest w praktyce ilorazem „poziomu sprężystości” do „poziomu oporu” tkanki i wyrażany jest jako [liczba Debory].

Ad 2) Wibroartrografia jest metodą bazującą na obiektywnej analizie drgań mechanicznych, generowanych przez relatywny ruch powierzchni stawowych, podczas biernego lub czynnego ruchu osteokinematycznego. Drgania te rozpatrywane są przez klinicystów jako krepitacje stawowe, jednak z uwagi na ich bardzo małą amplitudę oraz wysoką częstotliwość, znaczna część ich spektrum nie jest możliwa do wykrycia organoleptycznie, ze względu na ograniczoną czułość ludzkich zmysłów. Stąd też wibroartrografię można traktować jako rozwinięcie i udoskonalenie wykorzystywanej w badaniu przedmiotowym palpacji jakości ruchu w stawie, jak również osłuchiwania. Do rejestracji sygnału stosuje się miniaturowe akcelerometry piezoelektryczne, mocowane do powierzchni skóry w wybranych punktach antropometrycznych, wobec czego metoda odznacza się całkowitą bezinwazyjnością. Podczas przeprowadzanego badania rejestrowany jest surowy sygnał wibroatrograficzny w postaci szeregu czasowego. Z uwagi na obecność wolnozmiennych przyspieszeń związanych z przemieszczaniem się podczas badania akcelerometru w przestrzeni, sygnał wymaga filtrowania górnoprzepustowego, z przyjętą przez wielu badaczy wartością progową wynoszącą 50 Hz. Dzięki temu sygnał nabiera cech stacjonarności, jak również usuwane są z niego ewentualne artefakty. Uzyskany sygnał stanowi podstawę do obliczenia parametrów, zwykle opisujących jego amplitudę, zmienność bądź charakterystykę czasowo-częstotliwościową.

4)

Temat projektu: Wkład kobiet w rozwój rehabilitacji w Polsce w latach 1918-1939

Promotor: dr hab. Mariusz Migała

Krótki opis prac: 

Na podstawie badań źródłowych przewiduje się przedstawienie:

- standardu rehabilitacji w Europie i Polsce w latach 1918-1939,

- możliwości pracy kobiet w obszarze rehabilitacji w Europie i w Polsce,

- określenie specyficznych szczególnie dla kobiet obszarów rehabilitacji (np. pediatryczna, ginekologiczna),

- określenie istniejących w II RP różnic w dopływie kobiet do wykonywaniu zawodu w zakresie rehabilitacji,

- ustalenie problematyki z jakimi kobiety rehabilitantki spotykały się w pracy zawodowej,

- ustalenie obszarów rehabilitacji w Polsce w II RP, w których szczególnie mogły realizować się kobiety i dokonanie oceny czy rzeczywiście tak się działo,

Nauki o zarzadzaniu i jakości

1)

Temat projektu: Optymalizacja procesu zarządzania projektem wytwórczym niecek basenowych ze stali nierdzewnej w odniesieniu do obowiązujących norm

Promotor:  dr hab. inż. Adam Deptuła

Krótki opis prac: Celem pracy jest opracowanie metodyki optymalizacji procesów wytwórczych niecek basenowych ze stali nierdzewnej w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. W pracy podejmowane będą aspekty związane m.in. z analizą dostępnych rozwiązań, określeniu determinantów jakościowych w oparciu o kryteria rynkowe oraz techniczne. Dodatkowo wskazane będzie dokonanie analiza kryteriów oceny w kontekście przetargów publicznych (jakość a wymogi formalne). Wynikiem końcowym w pracy będzie opracowanie przejrzystego i spójnego wzorca oceny procesów wytwórczych niecek basenowych z uwzględnieniem przepisów i norm w zakresie technologii basenowej.

2)

Temat projektu: Zastosowanie nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych w metodologii zarządzania i projektowania

Promotor:  dr hab. inż. Adam Deptuła

Krótki opis prac: Wielowartościowe drzewa logiczne dla procesów decyzyjnych, oparte na systemie Rossera Turquette’a, umożliwiają rangowanie zmiennych logicznych, które mogą być przypisane do parametrów decyzyjnych danego problem (procesu produkcyjnego, układu maszynowego, zarządzania projektem, itd.). Nakładkowe drzewa decyzyjne są niezależną metodą zarządzania i projektowania wobec innych kompleksowych metod. Wspólne ścieżki oznaczają spełnienie kompromisu w celu uzyskania optymalnego rozwiązania według ustalonego zbioru kryterialnego.

Celem pracy jest opracowanie odpowiednich algorytmów wyznaczania optymalnych nakładkowych drzew logicznych dla procesów decyzyjnych i udowodnienie ich poprawności działania w optymalizacji wybranych problemów praktycznych z obszaru metodologii projektowania i zarządzania.

3)

Tytuł projektu: Formułowanie inwestycyjnej strategii przedsiębiorstwa na rynkach giełdowych na podstawie analizy rynkowej wartości spółki

Promotor: dr hab. Artem Stopochkin, profesor uczelni

Krótki opis prac: Działalność inwestycyjna na rynkach giełdowych wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Sukces przedsiębiorstwa na giełdzie w dużej mierze zależy od jego strategii inwestycyjnej. Głównym celem projektu będzie  zbudowanie skutecznej długoterminowej inwestycyjnej strategii przedsiębiorstwa, działającego na giełdzie, w oparciu o analizę wskaźników wartości rynkowej spółki.

4)

Temat projektu: Model ewaluacji bezpieczeństwa sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle w kontekście Przemysłu 5.0

Promotor: dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, profesor uczelni

Krótki opis prac: 

Celem pracy jest opracowanie modelu podatności wybranych przedsiębiorstw z obszaru MŚP na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji. Przedmiotowy model miałby diagnozować obszary przedsiębiorstwa szczególnie zagrożone przejęciem informacji (tzw. szpiegostwo przemysłowe). W zakresie badań przewiduje się stosowanie metod ilościowych i jakościowych w zakresie przede wszystkim ewaluacji pracy ludzi (personelu), jako kluczowego czynnika definiującego poziom bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie w kontekście Przemysłu 5.0.  W ramach planowanych badań opracowane zostaną m.in. ankiety pozwalające na: weryfikację świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz identyfikację newralgicznych obszarów. Efektem pracy będzie ocena podatności MŚP na zagrożenia związane z nieświadomym  ujawnianiem wrażliwych informacji/danych przez pracowników, a przez to nieuprawnionym pozyskaniem informacji przez konkurencję. 

5)

Temat projektu: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce magazynowej lub logistycznym procesie zaopatrzenia lub logistycznym procesie dystrybucji lub logistycznym procesie transportu

Promotor: dr hab. inż. Ewa Kulińska profesor uczelni

Krótki opis prac: 

Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej. Problem funkcjonowania procesu magazynowego bez zakłóceń stanowi realne wyzwanie dla stale rozwijającego się obszaru logistyki. Zakres pracy obejmuje przeprowadzenie audytu logistycznego w przedsiębiorstwach świadczących usługi magazynowe. W pracy podejmowane będą aspekty dotyczące m.in.: sporządzenia bazy czynników ryzyka, analiza i ocena zakłóceń, przedstawienie możliwych do zastosowania metod zarządzania ryzykiem, sporządzenie tablicy decyzyjnej oraz opracowanie algorytmu zarządzanie ryzykiem, który ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie procesu magazynowego.

6)

Tytuł projektu: Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów ludzkich w dobie czwartej rewolucji przemysłowej: transformacja koncepcji zarządzanie talentami

Promotor: dr hab. inż. Inessa Sytnik, profesor uczelni

Krótki opis prac: Transformacja rynku pracy zmieni rolę i funkcje człowieka w procesach produkcyjnych i biznesowych, co z kolei doprowadzi do zmiany metod zarządzania kapitałem ludzkim; pracownicy o wysokich kwalifikacjach i rozwiniętych umiejętnościach poznawczych, społeczno-behawioralnych i adaptacyjnych będą mieć wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy; koncepcja zarządzania talentami w dobie Czwartej rewolucji przemysłowej zostanie poddana próbie oraz licznym transformacjom, co przyczyni się do jej ponownego rozkwitu i zrobi ją jedną z kluczowych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim.

Celem projektu będzie udowodnienie potrzeby zmiany koncepcji zarządzania talentami i opracowanie kierunków tej transformacji w dobie Czwartej rewolucji przemysłowej.

7)

Temat projektu: Procesy zarządzania w branży farmaceutycznej, w szczególności dotyczące suplementów diety

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni

Krótki opis prac: W pracy podejmowane będą aspekty dotyczące m.in.: identyfikacji determinant rozwoju rynku farmaceutycznego, definiowania modeli rozwoju tego rynku, definiowania wzorców konsumpcji, identyfikacji modeli reakcji konsumentów na marketingowe wsparcie sprzedaży stosowane na rynku farmaceutycznym. Badanie zależności pomiędzy decyzjami zakupowymi konsumentów indywidualnych a intensywnością i rodzajem działań prowadzonych przez podmioty reprezentujące  podażową stronę wymiany na rynku. Zastosowanie metod naukowych do opracowania, diagnozowania i kreowania zmian w profilu konsumentów rynku farmaceutycznego.

8)

Temat projektu: Znaczenie organizacyjnych zachowań obywatelskich dla funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych

Promotor: dr hab. Marcin Komańda, prof. ucz.

Krótki opis prac: Celem pracy jest rozpoznanie wagi dla przedsiębiorstw usługowych zachowań pracowników podejmowanych dobrowolnie i nie związanych  z przydziałem obowiązków, które sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu organizacji. Zakres prac koncepcyjnych będzie związany w pierwszym etapie z dokonaniem krytycznego przeglądu literatury. Jego efektem będzie rozpoznanie definicji, zakresu i wymiarów pojęcia organizacyjnych zachowań obywatelskich oraz sformułowanie konceptualnej ramy interpretacyjnej tego zjawiska w świetle praktyki biznesowej. Kolejnym etapem projektu będzie realizacja badań empirycznych.

Informatyka techniczna i telekomunikacja

1)

Temat projektu: Algorytmy rekonstrukcji obrazu dla promieniowego rentgenowskiego skanera 3D z liniową wiązką promieniowania

Promotor: dr hab. inż. Mariusz Rząsa

Krótki opis prac:  Na naszej katedrze został opracowany rentgenowski skaner 3D z liniowym detektorem promieniowania. Trwają prace nad budową prototypowego urządzenia umożliwiającego wykonanie pomiarów. W kolejnym kroku będzie konieczne opracowanie algorytmów rekonstrukcji obrazu dla nietypowego sposobu prześwietlania obiektów. Prześwietlanie jest wymuszone budową skanera. Celem rozprawy doktorskiej będzie opracowanie, przetestowanie i porównanie zaproponowanych algorytmów rekonstrukcji obrazu 3D. W obszarze tomografii procesowej posiadam duże doświadczenie i chętnie pomogę.

2)

Temat projektu: Klasyfikacja dokumentów formalnych w języku polskim metodami uczenia maszynowego

Promotor: dr hab. inż. Michał Tomaszewski

Krótki opis prac: Zastosowanie metod uczenia maszynowego do klasyfikacji dokumentów formalnych w języku polskim przyczyni się do osiągnięcia wyższej skuteczności procesu klasyfikacji, co z kolei wpłynie pozytywnie na szybkość i efektywność działań związanych z przetwarzaniem dokumentów formalnych w różnych dziedzinach, takich jak administracja publiczna, bankowość, medycyna czy przemysł. Badania nad klasyfikacją dokumentów formalnych w języku polskim metodami uczenia maszynowego mają na celu zweryfikowanie tej hipotezy poprzez analizę skuteczności różnych metod uczenia maszynowego, takich jak klasyfikacja oparta na tradycyjnych metodach uczenia maszynowego (Random Forest, XGBoost, LightGBM, itp), głębokie sieci neuronowe, uczenie nienadzorowane,  itp.

3)

Temat projektu: Zastosowanie metod uczenia maszynowego do analizy i prognozowania zjawisk ekstremalnych powodujących awarie sieci elektroenergetycznych

Promotor: dr hab. inż. Michał Tomaszewski

Krótki opis prac: Zastosowanie technik uczenia maszynowego w analizie i prognozowaniu zjawisk ekstremalnych, takich jak oblodzenie, burze, wiatry, pozwoli na lepsze zrozumienie i modelowanie występowania tych zjawisk, co z kolei umożliwi skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem i ochronę przed ich skutkami. W szczególności, badania skupią się na opracowaniu nowych algorytmów uczenia maszynowego oraz na dostosowaniu istniejących algorytmów do specyficznych potrzeb analizy zjawisk ekstremalnych powodujących awarie sieci elektroenergetycznych. Praca doktorska obejmować będzie zbudowanie odpowiedniego zbioru danych oraz badaniu różnych technik uczenia maszynowego, takich jak sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, algorytmy grupowania czy regresja, aby zidentyfikować najlepszą metodę do prognozowania występowania określonego zjawiska ekstremalnego wpływającego na pracę sieci elektroenergetycznej (np. oblodzenia linii napowietrznych).

4)

Temat projektu: Modelowanie ataków za pomocą grafów

Promotor: dr hab. inż. Michał Podpora, prof. PO

Krótki opis prac: Wykorzystanie grafowych metod uczenia maszynowego do generowania grafów ataku i uzupełniania węzłów o cechy probabilistyczne. Budowanie grafów ataku (czyli możliwych interakcji lub zastosowań współistniejących podatności i cech systemów informatycznych do wykorzystania w atakach na systemy lub sieci) przeprowadza się w oparciu o grafy wiedzy, stanowiące ustrukturyzowaną sieć zależności między protokołami, portami, cechami i znanymi podatnościami. Niestety ostatnie publicznie dostępne grafy wiedzy są z 2008 roku, co znacznie utrudnia analizę poziomu cyberbezpieczeństwa systemów i sieci, zwłaszcza w zastosowaniu do metody analizy jaką jest metoda grafów ataków. Posiadanie dostępu do bazy wiedzy budowanej w ramach projektu z zakresu cyberbezpieczeństwa umożliwia prowadzenie badań z zakresu grafów ataków, a zaobserwowane w żyjącym systemie cechy i węzły mogą umożliwić wygenerowanie współczesnego grafu wiedzy. Posiadając graf wiedzy i widząc niektóre jego węzły jako aktywne można oszacować ścieżkę powiązań cech i podatności łączącą atakującego z potencjalnym stanem docelowym. Co więcej, dokładając do węzłów wagi/koszt/prawdopodobieństwo, można także ocenić prawdopodobieństwo z jakim dany atakujący jest w stanie osiągnąć węzeł/stan docelowy.

5)

Temat projektu: Identyfikacja i wykrywanie fake newsów w języki polskim przy użyciu uczenia maszynowego

Promotor: dr hab. inż. Michał Podpora, prof. PO

Krótki opis prac: Praca z zakresu uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, tematycznie związana z   badaniem i analizą materiałów prasowych i/lub wpisów na portalach społecznościowych w celu wychwytywania nieprawdziwych informacji i dezinformacji (czyli fake newsów). Podstawową trudnością i innowacją względem istniejących prób jest osadzenie rozważanego zagadnienia w realiach języków słowiańskich (języka Polskiego). Wyzwaniem jest również brak dużych zbiorów danych w języku polskim, co wymaga budowania własnych zbiorów i strategii przetwarzania danych.

6)

Temat projektu: Asymptotyczne badanie logik rozmych

Promotor: dr hab. Zofia Kostrzycka

Krótki opis prac: Badamy logiki rozmyte są badane pod kątem ich właściwości asymtotycznych. Po pierwsze, rozważymy asymptotyczną gęstość klasy tautologii,  po drugie, asymptotyczną gęstość klasy formuł spełnialnych. Można powiedzieć, że zajmujemy się zliczaniem formuł. Dotychczas osiągnięto pewne wyniki dla logiki trójwartościowej Łukasiewicza i logiki trójwartościowej Godela-Dummetta w obrębie formuł implikacyjnych i implikacyjno-negacyjnych. Do obliczenia asymptotycznej gęstości używamy technik kombinatoryki analitycznej.

7, 8, 9)

Temat projektu:

Zarządzanie czynnościami w systemach ogólnego zastosowania

Promotor:

dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. uczelni

Krótki opis prac: 

W ramach pracy opracowane zostałyby metody paraoptymalnego zarządzania czynnościami przy realizacji zadań w autonomicznych agentach wykorzystujących język GEDL (General Environment Description Language).

Temat projektu:

Optymalizacja architektury sieci neuronowej typu Transformer dla przetwarzania języka naturalnego w urządzeniach IoT

Promotor:

dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. uczelni

Krótki opis prac: 

W ramach pracy badane by były możliwości optymalizacji i kompresji modeli typu Transformer, aby umożliwić ich wdrożenie na niewielkich urządzeniach Internetu rzeczy (IoT). Celem byłoby opracowanie efektywnych algorytmów i technik sprzętowych, które pozwoliłyby na skuteczne i energooszczędne wykorzystanie modeli w małych zastosowaniach.

Temat projektu:

Eksploracja i ocena nowych funkcji self-attention dla zastosowań w multimodalnych modelach Transformer

Promotor:

dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. uczelni

Krótki opis prac: 

Praca ta koncentrowałaby się na badaniu wpływu różnych funkcji self-attention na zdolności modeli Transformer do przetwarzania informacji multimodalnych, takich jak tekst, obrazy, dźwięki i wideo. Celem byłoby opracowanie nowych funkcji self-attention i ich ewaluacja w kontekście różnych zastosowań, takich jak generowanie opisów obrazów, automatyczne podsumowywanie wideo czy rozpoznawanie mówcy.

10)

Temat projektu: Wykorzystanie algorytmów hybrydowych do analizy sygnałów mózgowych dla szacowania uwagi afektywnej

Promotor: dr hab. Inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, prof. PO

Krótki opis prac: Szacowanie uwagi afektywnej może ujawnić, które części niektórych treści prawdopodobnie przyciągną zainteresowanie użytkowników. W tym temacie zostaną zastosowane hybrydowe (oparte na EEG-fNIRS) interfejsy mózg-komputer (BCI) do sprawdzania preferencji użytkowników w stosunku do treści wizualnych — mierzone bezpośrednio z ludzkiego mózgu. Zarówno fNIRS, jak i EEG są nieinwazyjne.

11)

Temat projektu: Ocena uwagi afektywnej z wykorzystanie nowoczesnych algorytmów analizy danych biomedycznych

Promotor: dr hab. Inż. Aleksandra Kawala-Sterniuk, prof. PO

Krótki opis prac: Ocena uwagi afektywnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy sygnałów biomedycznych (EEG-fNIRS, ruchy gałek ocznych) w celu analizy preferencji użytkowników dla treści wizualnych. Prace będą obejmować również rozpoznawanie emocji w odniesieniu do wyświetlanych treści na podstawie reakcji widocznych w sygnałach mózgowych.