CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

PROPOZYCJE TEMATÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Dyscyplina: Ekonomia i finanse

 • Promotor: dr hab. Maria Bernat

Temat projektu: Uwarunkowania i konsekwencje FDI w gospodarce chińskiej

Krótki opis prac: Prace dotyczą uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce chińskiej jako akceleratora wzrostu gospodarczego. Analizy obejmują również zmianę roli CHRL w przepływach kapitałowych jako eksportera netto kapitału.

 • Promotor: dr hab. inż. Marcin Łuszczyk

Temat projektu: Kierunki zmian Europejskiego systemu uprawnieniami zbywalnymi do emisji

Krótki opis prac: Wyznaczenie kierunków zmian (opracowanie potencjalnych scenariuszy Europejskiego systemu uprawnieniami zbywalnymi do emisji z uwzględnieniem zasad sprawiedliwej transformacji i planowanej neutralności klimatycznej UE do 2050 roku.

Określenie korzyści i kosztów wdrażania zaproponowanych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Zaprojektowanie założeń i sformułowanie rekomendacji dla polskiej polityki energetycznej do 2050 roku.

 • Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Malik

Temat projektu: Efektywność zintegrowana jako narzędzie integrujące polityki i programy rozwoju

Krótki opis prac: Celem poznawczym jest adaptacja i zastosowanie kategorii efektywności do ewaluacji polityk i programów rozwoju na lokalnym i ponadlokalnym poziomie tej polityki. Tezą jest założenie, stanowiące o tym, że kategoria efektywności zintegrowanej integrująca skuteczność strategiczną i efektywność alokacyjną stanowi narzędzie ewaluacyjne, umożliwiające formułowanie rekomendacji dla wszystkich interesariuszy rozwoju regionu. Badania retrospektywne odnoszą się do poprzedniego okresu programowania UE. Analizą można objąć aktualny i przyszły okres poprzez projektowanie narzędzi wskaźnikowych typu ex-ante. Zatem celem utylitarnym badań jest ewaluacja polityk i programów rozwoju regionalnego z wykorzystaniem ocen efektywnościowych, umożliwiająca sformułowanie rekomendacji dla interesariuszy tegoż rozwoju.

 • Promotor: dr hab. Diana Rokita-Poskart

Temat projektu: Substytucyjna i komplementarna rola migrantów na lokalnym rynku pracy

Krótki opis prac: Celem projektu badawczego jest określenie charakteru pracy migrantów edukacyjnych w ośrodku akademickim oraz zidentyfikowanie na ile charakter podejmowanej przez nich pracy pełni rolę substytucyjną, a na ile rolę komplementarną wobec lokalnych zasobów pracy. W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie badań empirycznych wykorzystując metodą sondażu diagnostycznego wśród samych migrantów edukacyjnych oraz pracodawców.

 • Promotor: dr hab. Brygida Solga

Temat projektu: Zagadnienia demograficzne i dotyczące rynku pracy w ujęciu regionalnym

Krótki opis prac: Zakres zainteresowań obejmuje społeczne i gospodarcze aspekty migracji międzynarodowych, proces migracji zagranicznych (emigracja i imigracja) w ujęciu regionalnym, zagadnienia polityki regionalnej i lokalnej, funkcjonowanie i wyzwania rynku pracy, procesy demograficzne.

 • Promotor: dr hab. Mariusz Zieliński

Temat projektu: Zmiany sytuacji na rynku pracy w Polsce

Krótki opis prac: Prace mogą dotyczyć zmian sytuacji na rynku pracy w Polsce w ostatnich kilkunastu latach. Analizowane dane mogą dotyczyć zmian poziomu i struktury zatrudnienia, bezrobocia, aktywności i bierności zawodowej oraz poziomu i struktury wynagrodzeń. Odnosić się powinny do zmian demograficznych, zmian poziomu wykształcenia oraz innych przekrojów społeczno-ekonomicznych dotyczących pracobiorców. Porównania zmian mogą mieć charakter międzynarodowy i/lub regionalny. Dodatkowym polem badań mogą być procesy migracyjne i ich wpływ na rynek pracy.

Dyscyplina: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

 • Promotor: prof. dr hab. inż. Sebastian Borucki

Temat projektu: Klasyfikacja sygnałów wibroakustycznych generowanych przez transformatory elektroenergetyczne z wykorzystaniem wybranych metod uczenia maszynowego

Krótki opis prac: 

Głównym celem prac naukowo-badawczych będzie określenie możliwości wykorzystania wybranych metod uczenia maszynowego (np.: sztucznych sieci neuronowych, algorytmu k-Najbliższych Sąsiadów, algorytmu Drzew Decyzyjnych i/lub innych) do oceny skuteczności klasyfikacji i identyfikacji sygnałów wibroakustycznych rejestrowanych na kadzi transformatorów elektroenergetycznych. Badania zostaną przeprowadzone na sygnałach drgań zarejestrowanych w warunkach laboratoryjnych na obiektach z zamodelowanymi uszkodzeniami oraz na urządzeniach znajdujących się w normalnej eksploatacji. Wymiernym efektem prowadzonych badań  będzie propozycja opracowania mechanizmu wnioskującego, wspomagającego proces oceny stanu technicznego konstrukcji mechanicznej transformatorów diagnozowanych z użyciem metody wibroakustycznej. Badania związane z implementacją i badaniem poszczególnych metod uczenia maszynowego zostaną przeprowadzone w środowisku Matlab i/lub innym języku programowania umożliwiającym implementację narzędzi sztucznej inteligencji, np. Python.

 • Promotor: prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła

Temat projektu: Synteza charakterystyk generatorów synchronicznych metodami uczenia maszynowego

Krótki opis prac: Zagadnieniem do rozwiązania w ramach pracy doktorskiej jest opracowanie metodologii  wyznaczania charakterystyk statycznych generatorów synchronicznych w oparciu o metamodel tworzony na podstawie danych pochodzących z obliczeń pola magnetycznego. Kandydat powinien być absolwentem kierunku elektrotechnika lub pokrewnego.

 • Promotor: dr hab. Inż. Ryszard Kopka, prof. uczelni

Temat projektu:

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do opracowywania aplikacji  sterujących procesami przemysłowymi

Krótki opis prac: 

Celem pracy będzie zbadanie możliwości i ewentualnie skuteczności wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji do realizacji prac projektowych, programistycznych i wdrożeniowych w obszarze automatyki i ogólnie rozumianej informatyki przemysłowej. Praca musi być oparta na realizacji przykładowego projektu oprogramowania fragmentu procesu technologicznego. Badania mają pomóc zweryfikować hipotezę, czy AI jest wstanie zrealizować nowoczesne, bezpieczne rozwiązania, a także w jak dużym zakresie proces ich opracowywania staję się autonomiczny. Tak więc istotnym będzie określenie kwestii w jakim stopniu AI potrafi i może wspierać autorów oprogramowania systemów przemysłowych. Zakres pracy będzie musiał obejmować również zagadnienia zaproponowania i opracowania metod weryfikacji działania sztucznej inteligencji oraz analizę możliwych wyzwań lub ograniczeń AI w opisywanych kontekstach. Istotnym obszarem pracy będzie przedstawienie i scharakteryzowanie dostępnych rozwiązań narzędzi sztucznej inteligencji w zakresie ich wykorzystania dla potrzeb automatyzacji i informatyzacji przemysłu.

 • Promotor: dr hab. inż. Szczepan Paszkiel, prof. uczelni

Temat projektu: Badania nad zastosowaniem biofeedbacku i autorskiego zestawu pomiarowego w przygotowaniu interwencyjnym do terapii neurologopedycznej.

Krótki opis prac: Celem rozprawy będzie zbadanie zastosowań biofeedbacku do celów przygotowania pacjentów do terapii neurologopedycznej. W ramach projektu stworzony zostanie prototyp urządzenia poprawiającego konfigurację podniebienia u pediatrycznych pacjentów neurologopedycznych. Zbadany zostanie wpływ szeregu czynników wpływających na jakość i sprawność działania tego urządzenia. Do czynników tych zaliczane będą m. in. miejsce pomiaru (wewnątrz jamy ustnej czy zewnętrznie z poziomu skóry), liczba zastosowanych elektrod czy też ich konfiguracja. Urządzenie to poprzez biofeedback powinno wspomagać pacjenta w przygotowaniu do terapii neurologopedycznej. Na potrzeby rozprawy zbadane zostaną również metody biofeedbacku, które będą mogły być z powodzeniem zastosowane we wspomnianym wcześniej celu.

 • Promotor: dr hab. inż. Maciej Zdanowski, prof. uczelni

Temat projektu: Badania elektryzacji strumieniowej nanocieczy izolacyjnych do zastosowań w transformatorach mocy.

Krótki opis prac: Tematyka pracy dotyczy badania parametrów elektroizolacyjnych oraz elektrostatycznych olejów mineralnych, estrów syntetycznych oraz naturalnych z dodatkami nanocząsteczek. Tematyka doktoratu wpisuje się w najnowsze trendy badań nad nowoczesnymi materiałami do zastosowań w transformatorach mocy. Promotor dysponuje doświadczeniem oraz aparaturą do wykonania wszystkich pomiarów.

 • Promotor: dr hab. inż. Daria Wotzka, prof. Uczelni

Temat projektu: Opracowanie systemu eksperckiego dla adaptacyjnych algorytmów autonomii w rojach dronów służących do inspekcji stanu technicznego farm fotowoltaicznych, wykorzystującego zaawansowane techniki przetwarzania obrazów.

Krótki opis prac: 

Cel: Opracowanie zintegrowanego systemu eksperckiego, który wykorzystuje adaptacyjne algorytmy autonomii w rojach dronów do efektywnej i skutecznej inspekcji stanu technicznego farm fotowoltaicznych.

Zakres badawczy:

 • Rozwój systemu eksperckiego: Projektowanie i integracja komponentów systemu eksperckiego, który łączy dane sensoryczne, algorytmy autonomii i przetwarzanie obrazów w jedną platformę.
 • Zaawansowane przetwarzanie obrazów: Opracowanie technik analizy obrazów specyficznych dla paneli fotowoltaicznych, w tym detekcji uszkodzeń, oceny efektywności paneli oraz identyfikacji czynników zagrażających ich wydajności.
 • Testy i walidacja: Przeprowadzenie kompleksowych testów systemu na działających farmach fotowoltaicznych, w celu oceny skuteczność w praktycznych scenariuszach.
 • Optymalizacja i skalowanie systemu: Analiza wyników testów i modyfikacja systemu w celu poprawy jego wydajności i adaptacji do różnych typów farm fotowoltaicznych oraz warunków zewnętrznych

Hipotezy badawcze:

 • H1: System ekspercki zintegrowany z rojem dronów, wyposażonych w adaptacyjne algorytmy autonomii i techniki przetwarzania obrazów, poprawia efektywność i skuteczność diagnozowania stanu technicznego paneli fotowoltaicznych.
 • H2: Zaawansowane techniki przetwarzania obrazów poprawiają efektywność i skuteczność identyfikacji i klasyfikację uszkodzeń/zanieczyszczeń na farmach fotowoltaicznych w stosunku do konwencjonalnych metod inspekcyjnych.
 • H3: Implementacja systemu eksperckiego w roju dronów zmniejsza całkowity czas i koszty związane z regularną inspekcją i konserwacją farm fotowoltaicznych.

Dyscyplina: Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport

 • Temat projektu: Odpowiedź mostu gruntowo-stalowego na wzbudzenie wywołane przejazdem szybkiego pociągu

Promotor: Prof. dr hab. inż. Damian Bęben

Krótki opis pracy:

1. Przegląd literatury w zakresie dynamiki mostów,

2. Wykonanie modeli obliczeniowych MES,

3. Wykonanie badań doświadczalnych mostu pod obciążeniem dynamicznym (przejazdy pociągu).

 • Temat projektu: Badania doświadczalne i numeryczne nad cienkościenną łukową konstrukcją mostową z betonu bardzo wysokowartościowego

Promotor: Prof. dr hab. inż. Damian Bęben

Krótki opis pracy:

1. Przegląd literatury w zakresie betonu bardzo wysokowartościowego i mostów łukowych,

2. Wykonanie badań materiałowych betonu bardzo wysokowartościowego,

3. Wykonanie modeli obliczeniowych MES,

4. Wykonanie badań doświadczalnych modeli mostów łukowych

 • Temat projektu: Zastosowanie pomiarów rotacji w problemie identyfikacji stanu konstrukcji z uwzględnieniem odkształceń postaciowych

Promotor: Dr hab. inż. Piotr Bońkowski

Krótki opis pracy:

Celem prac jest określenie potencjalnych korzyści i ograniczeń z zastosowania pomiarów rotacji podczas identyfikacji stanu konstrukcji z uwzględnieniem odkształceń postaciowych. W ramach projektu planowane jest:

1. Wykonanie przeglądu literaturowego w obszarze  prac zaplanowanych w projekcie

2. Wykonanie symulacji numerycznych identyfikacji stanu konstrukcji w środowisku MATLAB, Abaqus, lub podobnym.

3. Weryfikacja eksperymentalna identyfikacji stanu konstrukcji.

 • Temat projektu: Właściwości fizyko-chemiczne spienionych kompozytów cementowych modyfikowanych włóknami i materiałem PCM

Promotor: Dr hab. inż. Andrzej Marynowicz, Prof. PO

Krótki opis pracy:

Celem pracy jest określenie właściwości mechanicznych, cieplnych i wilgotnościowych nowoczesnego materiału na bazie spienionego zaczynu cementowego o modyfikowanym składzie. Planowana modyfikacja obejmuje dwa przypadki bazowe: dodatek włókien polietylenowych oraz dodatek składnika fazowozmiennego (PCM). W ramach kompleksowych badań przewiduje się określenie cech mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie, zginanie, ścinanie), termicznych (przewodność cieplna i pojemność cieplna w szerokim zakresie temperatur i zawartości wilgoci) i wilgotnościowych (opór dyfuzyjny, absorpcja kapilarna, krzywe retencji wilgoci) próbek o różnej gęstości.

Dyscyplina: architektura i urbanistyka

 • Temat projektu: Miasta Śląska Opolskiego i ich tożsamość. Powojenna odbudowa, współczesna rewitalizacja

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac: W wyniku II wojny światowej historyczne miasta Śląska Opolskiego uległy w różnym stopniu zniszczeniu, w 1945 roku przerwana została ciągłość ich historycznego rozwoju. Wśród najsilniej dotkniętych ośrodków znalazły się Brzeg, Głubczyce, Nysa i Strzelce Opolskie. Powojenna odbudowa historycznych centrów Opolszczyzny, w wielu przypadkach nie doprowadzona do końca,  realizowana była w oparciu o kilka kierunków. Dalsze działania inwestycyjne lat 70 i 80. XX wieku skutkowały degradacją estetyczną i techniczną wobec zastosowania typowych rozwiązań o niskiej jakości formalnej i materiałowej. Podjęte po transformacji ustrojowej działania rewitalizacyjne zmierzają do poprawy jakości przestrzeni, przywrócenia ładu przestrzennego oraz odtwarzania utraconej tożsamości historycznych układów staromiejskich. Przedmiotem pracy jest analiza przekształceń struktur urbanistycznych historycznych układów Opolszczyzny po 1945 roku w kontekście tożsamości miejsca. Celem pracy jest scharakteryzowanie kierunków powojennej odbudowy, określenie typologii przekształceń morfologicznych i fizjonomicznych struktur staromiejskich (w tym typologii nowej zabudowy) oraz zdefiniowanie obszarów współczesnych działań rewitalizacyjnych. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

 • Temat projektu: Zespoły i osiedla mieszkaniowe okresu międzywojennego w krajobrazie miast Opolszczyzny w kontekście rozwiązań urbanistyki europejskiej

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac: Przedmiotem pracy jest analiza reprezentatywnej grupy zespołów i osiedli zrealizowanych w przestrzeni miejskiej Śląska Opolskiego w latach 20. i 30. XX wieku w kontekście rozwiązań urbanistyki europejskiej. Badania obejmują studia literaturowe, kwerendy archiwalne oraz wizje lokalne i badania in situ. Zastosowana metodologia to badania historyczno-interpretacyjne, elementy metod jakościowych i ilościowych oraz studia przypadku. Celem badań jest opracowanie typologii zastosowanych w zespołach i osiedlach rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, zdefiniowanie elementów istotnych dla budowania krajobrazu kulturowego Śląska Opolskiego oraz określenie stopnia zachowania oryginalnych rozwiązań, jak również przedstawienie spółek, towarzystw mieszkaniowych oraz architektów tworzących środowisko mieszkaniowe regionu. Przyczynek do podjęcia badań stanowi brak spójnego opracowania przedstawiającego problematykę intensywnego rozwoju funkcji mieszkaniowej miast Śląska Opolskiego w okresie międzywojennym.

 • Temat projektu: Kolonizacja fryderycjańska na Śląsku Opolskim (1740–1806) i jej wpływ na wiejską sieć osadniczą regionu. Zasady, rozwiązania, rezultaty.

Promotor:  dr hab. inż. arch. Monika Ewa Adamska, prof. uczelni

Krótki opis prac: Kolonizacja fryderycjańska to planowy i kompleksowy program osadniczy zainicjowany przez króla Fryderyka II w połowie XVIII wieku na obszarze Śląska. W latach 1740–1806 w regionie założonych zostało ok. 450 nowych osiedli, w tym kilkadziesiąt w obszarze Opolszczyzny. Część dawnych osad dała początek wielu dzisiejszym wsiom i uwarunkowała ich układy przestrzenne. Przedmiotem pracy jest analiza osiedli fryderycjańskich powstałych na Śląsku Opolskim w 2. poł. XVIII wieku w oparciu o założenia programu osadniczego. Badania obejmują studia literaturowe, kwerendy archiwalne oraz wizje lokalne i badania in situ. Zastosowana metodologia to badania historyczno-interpretacyjne, elementy metod jakościowych i ilościowych oraz studia przypadku. Celem pracy jest analiza rozwiązań osiedli w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz w kontekście wiejskiej sieci osadniczej Opolszczyzny, wskazanie silnych i słabych stron programu. Badania są próbą sformułowania typologii rozwiązań oraz odpowiedzią na pytanie o udział dawnych osiedli w wiejskiej sieci osadniczej Śląska Opolskiego. Uzasadnieniem podjęcia tematu jest fragmentaryczna wiedza na temat osiedli fryderycjańskich Opolszczyzny.

 • Temat projektu: Lapidarium w przestrzeni miasta jako praktyka mnemotechniczna w architekturze: Aspekty typologiczne i semantyczne

Promotor: dr hab. inż. arch. Svitlana Linda, prof. uczelni

Krótki opis prac: Lapidaria, tworzone fragmentami budynków i detalami architektonicznymi oraz fragmentami rzeźb, stają się dziś ważnym elementem środowiska miejskiego i świadczą o ciągłości procesu historycznego. Stały się ważną praktyką mnemotechniczną, która pomaga w kształtowaniu lokalnej tożsamości. W opracowaniu zaproponowano skupienie się na historii rozwoju lapidariów, ich typologii, sposobach lokalizacji w strukturze miasta. Szczególnym aspektem badań powinny stać się semantyczne aspekty konserwacji i prezentacji fragmentów architektury, które można interpretować jako materializację pamięci historycznej. Wybór metod badawczych będzie zależał od konkretnych obiektów, ich wielkości i rodzaju.

 • Temat projektu: Badania nad architekturą nieantropocentryczną i biofilną w przestrzeni miejskiej.

Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof. uczelni

Krótki opis prac: W związku z gwałtownie rosnącym współczynnikiem urbanizacji współczesne tereny zurbanizowane zaczynają dominować nad obszarami otwartymi. Miasta zaczynają borykać się z coraz większym problemem dostępu do przyrody jako gwaranta zarówno równowagi biologicznej, jak i dobrostanu człowieka miejskiego. Jednocześnie zaś coraz wyraźniej uwidacznia się problem obecności coraz liczniejszych gatunków synantropijnych, które poszukują swoich siedlisk w obszarze zamieszkania człowieka, powodując realne konflikty przestrzenne. Stąd też potrzeba poszukiwania rozwiązań mających na celu dostosowanie przestrzeni miejskiej do potrzeb i możliwości poznawczych innych, poza człowiekiem, gatunków. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

 • Temat projektu: Miejskie rolnictwo jako element definiujący nowy typ krajobrazu miejskiego/ Krajobraz agro-miejski w wymiarze architektonicznym.

Promotor: dr hab. inż. arch. Justyna Kleszcz, prof. uczelni

Krótki opis prac: Krajobraz agro-miejski staje się obecnie istotnym elementem kształtowania spójności kompozycyjnej miast europejskich. Pojawienie się miejskiego rolnictwa jako programowego elementu tworzenia miejskich osiedli mieszkaniowych, jako realizacji potrzeby zapewnienia większej samowystarczalności żywieniowej w zakresie samowyżywienia i gospodarką odpadami spowodowało niespotykany dotychczas rozwój nowych form przestrzennych. Ich badanie, określenie relacji z tradycyjną miejską zabudową oraz powiązania funkcjonalne wewnątrz miasta stanowić będą podstawę dla dalszego zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w przyszłości. Zebrane wyniki badań mogą mieć charakter aplikacyjny.

 

Nauki o zarzadzaniu i jakości

1)

Temat projektu: Optymalizacja procesu zarządzania projektem wytwórczym niecek basenowych ze stali nierdzewnej w odniesieniu do obowiązujących norm

Promotor:  dr hab. inż. Adam Deptuła

Krótki opis prac: Celem pracy jest opracowanie metodyki optymalizacji procesów wytwórczych niecek basenowych ze stali nierdzewnej w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. W pracy podejmowane będą aspekty związane m.in. z analizą dostępnych rozwiązań, określeniu determinantów jakościowych w oparciu o kryteria rynkowe oraz techniczne. Dodatkowo wskazane będzie dokonanie analiza kryteriów oceny w kontekście przetargów publicznych (jakość a wymogi formalne). Wynikiem końcowym w pracy będzie opracowanie przejrzystego i spójnego wzorca oceny procesów wytwórczych niecek basenowych z uwzględnieniem przepisów i norm w zakresie technologii basenowej.

2)

Temat projektu: Zastosowanie nakładkowych wielowartościowych drzew logicznych w ustalaniu rangi ważności zmiennych decyzyjnych w metodologii zarządzania i projektowania

Promotor:  dr hab. inż. Adam Deptuła

Krótki opis prac: Wielowartościowe drzewa logiczne dla procesów decyzyjnych, oparte na systemie Rossera Turquette’a, umożliwiają rangowanie zmiennych logicznych, które mogą być przypisane do parametrów decyzyjnych danego problem (procesu produkcyjnego, układu maszynowego, zarządzania projektem, itd.). Nakładkowe drzewa decyzyjne są niezależną metodą zarządzania i projektowania wobec innych kompleksowych metod. Wspólne ścieżki oznaczają spełnienie kompromisu w celu uzyskania optymalnego rozwiązania według ustalonego zbioru kryterialnego.

Celem pracy jest opracowanie odpowiednich algorytmów wyznaczania optymalnych nakładkowych drzew logicznych dla procesów decyzyjnych i udowodnienie ich poprawności działania w optymalizacji wybranych problemów praktycznych z obszaru metodologii projektowania i zarządzania.

3)

Tytuł projektu: Formułowanie inwestycyjnej strategii przedsiębiorstwa na rynkach giełdowych na podstawie analizy rynkowej wartości spółki

Promotor: dr hab. Artem Stopochkin, profesor uczelni

Krótki opis prac: Działalność inwestycyjna na rynkach giełdowych wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Sukces przedsiębiorstwa na giełdzie w dużej mierze zależy od jego strategii inwestycyjnej. Głównym celem projektu będzie  zbudowanie skutecznej długoterminowej inwestycyjnej strategii przedsiębiorstwa, działającego na giełdzie, w oparciu o analizę wskaźników wartości rynkowej spółki.

4)

Temat projektu: Model ewaluacji bezpieczeństwa sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle w kontekście Przemysłu 5.0

Promotor: dr hab. inż. Ewa KULIŃSKA, profesor uczelni

Krótki opis prac: 

Celem pracy jest opracowanie modelu podatności wybranych przedsiębiorstw z obszaru MŚP na zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji. Przedmiotowy model miałby diagnozować obszary przedsiębiorstwa szczególnie zagrożone przejęciem informacji (tzw. szpiegostwo przemysłowe). W zakresie badań przewiduje się stosowanie metod ilościowych i jakościowych w zakresie przede wszystkim ewaluacji pracy ludzi (personelu), jako kluczowego czynnika definiującego poziom bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie w kontekście Przemysłu 5.0.  W ramach planowanych badań opracowane zostaną m.in. ankiety pozwalające na: weryfikację świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz identyfikację newralgicznych obszarów. Efektem pracy będzie ocena podatności MŚP na zagrożenia związane z nieświadomym  ujawnianiem wrażliwych informacji/danych przez pracowników, a przez to nieuprawnionym pozyskaniem informacji przez konkurencję. 

5)

Temat projektu: Zarządzanie ryzykiem w gospodarce magazynowej lub logistycznym procesie zaopatrzenia lub logistycznym procesie dystrybucji lub logistycznym procesie transportu

Promotor: dr hab. inż. Ewa Kulińska profesor uczelni

Krótki opis prac: 

Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania ryzykiem w gospodarce magazynowej. Problem funkcjonowania procesu magazynowego bez zakłóceń stanowi realne wyzwanie dla stale rozwijającego się obszaru logistyki. Zakres pracy obejmuje przeprowadzenie audytu logistycznego w przedsiębiorstwach świadczących usługi magazynowe. W pracy podejmowane będą aspekty dotyczące m.in.: sporządzenia bazy czynników ryzyka, analiza i ocena zakłóceń, przedstawienie możliwych do zastosowania metod zarządzania ryzykiem, sporządzenie tablicy decyzyjnej oraz opracowanie algorytmu zarządzanie ryzykiem, który ma bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowanie procesu magazynowego.

6)

Tytuł projektu: Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów ludzkich w dobie czwartej rewolucji przemysłowej: transformacja koncepcji zarządzanie talentami

Promotor: dr hab. inż. Inessa Sytnik, profesor uczelni

Krótki opis prac: Transformacja rynku pracy zmieni rolę i funkcje człowieka w procesach produkcyjnych i biznesowych, co z kolei doprowadzi do zmiany metod zarządzania kapitałem ludzkim; pracownicy o wysokich kwalifikacjach i rozwiniętych umiejętnościach poznawczych, społeczno-behawioralnych i adaptacyjnych będą mieć wysokie zapotrzebowanie na rynku pracy; koncepcja zarządzania talentami w dobie Czwartej rewolucji przemysłowej zostanie poddana próbie oraz licznym transformacjom, co przyczyni się do jej ponownego rozkwitu i zrobi ją jedną z kluczowych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim.

Celem projektu będzie udowodnienie potrzeby zmiany koncepcji zarządzania talentami i opracowanie kierunków tej transformacji w dobie Czwartej rewolucji przemysłowej.

7)

Temat projektu: Procesy zarządzania w branży farmaceutycznej, w szczególności dotyczące suplementów diety

Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Hys profesor uczelni

Krótki opis prac: W pracy podejmowane będą aspekty dotyczące m.in.: identyfikacji determinant rozwoju rynku farmaceutycznego, definiowania modeli rozwoju tego rynku, definiowania wzorców konsumpcji, identyfikacji modeli reakcji konsumentów na marketingowe wsparcie sprzedaży stosowane na rynku farmaceutycznym. Badanie zależności pomiędzy decyzjami zakupowymi konsumentów indywidualnych a intensywnością i rodzajem działań prowadzonych przez podmioty reprezentujące  podażową stronę wymiany na rynku. Zastosowanie metod naukowych do opracowania, diagnozowania i kreowania zmian w profilu konsumentów rynku farmaceutycznego.

8)

Temat projektu: Znaczenie organizacyjnych zachowań obywatelskich dla funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych

Promotor: dr hab. Marcin Komańda, prof. ucz.

Krótki opis prac: Celem pracy jest rozpoznanie wagi dla przedsiębiorstw usługowych zachowań pracowników podejmowanych dobrowolnie i nie związanych  z przydziałem obowiązków, które sprzyjają skutecznemu i efektywnemu funkcjonowaniu organizacji. Zakres prac koncepcyjnych będzie związany w pierwszym etapie z dokonaniem krytycznego przeglądu literatury. Jego efektem będzie rozpoznanie definicji, zakresu i wymiarów pojęcia organizacyjnych zachowań obywatelskich oraz sformułowanie konceptualnej ramy interpretacyjnej tego zjawiska w świetle praktyki biznesowej. Kolejnym etapem projektu będzie realizacja badań empirycznych.

 

 • Dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1.Temat projektu: Termochemiczna konwersja odpadów z przemysłu samochodowego w kierunku wytwarzania paliw syntetycznych.

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Junga

Krótki opis prac: Rosnącą ilość odpadów generowanych przez przemysł samochodowy staje się coraz poważniejszym wyzwaniem środowiskowym. W odpowiedzi na sygnały ze strony branży przetwarzania odpadów, wskazujące na potrzebę rozwoju technologii ich zagospodarowania, podjęto decyzję o poszukiwaniu rozwiązań przetwarzania tych odpadów w kierunku wytwarzania paliw syntetycznych. Głównym celem pracy będzie określenie optymalnych warunków procesowych termochemicznej konwersji wybranych odpadów z przemysłu samochodowego, takich jak polipropylen, poliuretan, syntetyczny kauczuk oraz ich mieszanek.  W sposób szczególny powinny zostać uwzględnione kinetyki procesu, a także identyfikacji potencjalnych efektów synergii oraz poszukiwania skutecznych katalizatorów reakcji. W efekcie badań, planuje się uzyskać informacje, które przyczynią się do zwiększenia efektywności procesów przetwarzania odpadów samochodowych, zmniejszenia ich wpływu na środowisko oraz zidentyfikowania nowych, zrównoważonych metod ich zagospodarowania poprzez uzyskanie cennych paliw syntetycznych. Badania zostaną przeprowadzone w skali laboratoryjnej, z wykorzystaniem symultanicznych aparatów termograwimetrycznych oraz reaktorów wysokotemperaturowych i ciśnieniowych symulujących warunki pirolizy, zgazowania oraz hydrotermalnego przetwarzania zarówno bez katalizatorów, jak i z udziałem katalizatorów.

2.Temat projektu: Zastosowanie recyrkulacji spalin w kotle na zgazowanie drewna.

Promotor: dr hab. inż. Małgorzata Wzorek
Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Junga 

Krótki opis prac: Kluczową rolę w wykorzystaniu OZE z biomasy odgrywa technologia spalania w kotłach, która powinna cechować się wysoką efektywnością energetyczną oraz minimalnym wpływem na środowisko, w szczególności emisję zanieczyszczeń do powietrza. Naprzeciw temu wyzwaniu wychodzą niskoemisyjne techniki spalania, spośród których recyrkulacja spalin jest technologią dedykowaną redukcji stężeń tlenków azotu syntezowanych podczas spalania. Wkomponowanie recyrkulacji spalin w system, który wymaga regulacji procesu w wymienionych obszarach jest zagadnieniem trudnym zarówno z punktu widzenia konstrukcji jak i eksploatacji. W obecnej praktyce budowy i eksploatacji kotłów zgazowujących drewno wiąże się to zarówno z opracowaniem kosztownych prototypów i ich żmudnym testowaniem.

Biorąc powyższe pod uwagę planowane jest podjecie prac konstrukcyjno-badawczych opartych o modelowanie matematyczne z wykorzystaniem oprogramowania do analiz numerycznych dynamiki płynów i procesów spalania. Na podstawie badań referencyjnej jednostki zgazowującej drewno  ustalone zostaną warunki brzegowo-początkowe dla numerycznego modelu spalania gazu w komorze kotła. Następnie na kanwie opracowanego modelu komory spalania testowane będą numerycznie rozwiązania recyrkulacji spalin. Badane będą zarówno różne rozwiązania konstrukcyjne EGR, jak również wpływ stopnia recyrkulacji spalin na poziomy stężeń wybranych składników spalin oraz obciążenie cieplne komory kotła. Dla najbardziej efektywnego rozwiązania zbudowana zostanie jednostka doświadczalna, na której przeprowadzone zostaną testy zgazowania i spalania drewna. Celem pracy jest opracowanie kotła w technologii recyrkulacji spalin, w którym stężenie tlenków azotu obniżone zostanie o co najmniej 10 p.p. poniżej mierzonego dla jednostki referencyjnej, przy co najmniej zachowanym obciążeniu cieplnym komory spalania.

 

3.Temat projektu: Eksperymentalna ocena wpływu hydrodynamiki przepływu dwufazowego na eksploatację aparatów z kanałami o małej średnicy 

Promotor: dr hab. inż. Krystian Czernek

Krótki opis prac (5-10 zdań): Celem pracy jest opisanie na podstawie badań eksperymentalnych warunków hydrodynamiki przepływu mieszaniny dwufazowej o zróżnicowanej lepkości w kanałach o małej średnicy. Badania podjęte w niniejszej pracy będą miały na celu potwierdzenie tezy, że możliwe jest stworzenie korzystnych warunków hydrodynamicznych do realizacji procesów w aparatach wykorzystujących ten rodzaj przepływu. Zadaniem badawczym będzie określenie granic tworzenia się różnych form przepływu gaz-ciecz, weryfikacja metod obliczania oporów przepływu oraz udziałów objętościowych faz podczas przepływu dwufazowego gazu i cieczy w szerokim spektrum zmian jej lepkości.

 

4.Temat projektu: Badania nad procesami z zakresu inżynierii środowiska w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Krótki opis prac (5-10 zdań): Koncepcja, wybór wraz z uzasadnieniem procesu środowiskowego w gospodarce o obiegu zamkniętym. Modelowanie procesu wraz z postawieniem tezy badawczej. Realizacja procesu w skali laboratoryjnej z zastosowaniem wybranej metodyki pomiarowej. Charakterystyka rezultatów badań wraz z opisaniem przebiegu doświadczenia i uzyskanych wyników. Przykładowym rozwiązaniem do opracowania może być określenie wartości dodanej wskazanego procesu w postaci zastosowania wybranego gatunku grzybów w bioremediacji metali ciężkich ze środowiska, pochodnych przeróbki ropy naftowej lub izotopów promieniotwórczych.

5.Temat projektu: Badania nad właściwościami nanomateriałów z określeniem możliwości ich zastosowania w inżynierii środowiska.

Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan

Krótki opis prac (5-10 zdań): Prace polegające na wyborze nanocząstek substancji potencjalnie działających jako katalizator w wybranym procesie z zakresu inżynierii środowiska. Badania właściwości, struktury i zastosowania wybranego nanomateriału. Synteza i charakterystyka fizyczna nanocząstek za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) w celu określenia struktury krystalicznej zsyntetyzowanego materiału, izotermy BET w celu obliczenia powierzchni i rozkładu wielkości porów materiału oraz stan pierwiastkowy za pomocą spektroskopii fotoelektronów w zakresie rentgenowskim (XPS). Badania nad aspektami teoretycznymi ukazującymi rolę elementu obcego w wybranym procesie.

 

6.Temat projektu: Prognozowanie cen uprawnień do emisji CO2 wraz analizą wpływu regulacji rynku EU ETS na polski system energetyczny.

 Promotor: dr hab. inż. Anna Hnydiuk-Stefan 

Krótki opis prac (5-10 zdań): Predykcja cen EUA w oparciu o szeroki zakres czynników paliwowo-energetycznych na podstawie danych giełdowych. Zastosowanie podejścia ilościowego za pomocą między innymi metod statystycznych takich jak analiza głównych składowych PCA, metod uczenia maszynowego, modeli regresji procesu Gaussa – GPR,  w celu identyfikacji zmiennych mających wpływ na wahania cen EUA i możliwości ich prognozowania. Zastosowanie podejścia jakościowego (na przykład skierowanych liczb rozmytych) w celu modelowania umożliwiającego analizę potencjalnych kierunków zmian cen EUA, określeniem ich tendencji wraz z prawdopodobieństwem ich zdarzenia w przyszłości. Opracowanie modeli uwzględniających czynniki regulacji EU ETS i na ich podstawie określenie wpływu regulacji rynku EU ETS na polski system energetyczny.