CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dniem 4 maja 2022 r. ustanowiono program „Doktorat wdrożeniowy”.

I. Przedmiot programu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalnośc i naukowej.

Program składa się z modułów:

  1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2, których wyniki mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów zatrudniających doktorantów;
  2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem.
  3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

II. Podmioty uprawnione do udziału w programie

1. Do udziału w programie są uprawnione prowadzące szkoły doktorskie:

1) uczelnie akademickie,
2) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk,
3) instytuty badawcze,
4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
– dla których przyznanie środków finansowych stanowiących wsparcie w ramach programu nie stanowiłoby pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej „wnioskodawcami”.

 

III. Warunki udziału w programie

1. Warunkami wstępnego zakwalifikowania do udziału w programie są:
1) przygotowanie przez wnioskodawcę projektu o charakterze wdrożeniowym, obejmującego prowadzenie działalności naukowej o określonym celu naukowym albo artystycznym oraz praktycznym znaczeniu i potencjale naukowym albo wartości artystycznej, zwanego dalej „projektem”;
2) podjęcie przez wnioskodawcę współpracy z podmiotem zainteresowanym wdrożeniem wyników działalności naukowej, która będzie prowadzona w ramach projektu, zwanym dalej „podmiotem współpracującym”;
3) wyrażenie przez podmiot współpracujący zgody na podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej przez:
a) jednego z jego pracowników zatrudnionego na jednej z podstaw wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) w pełnym wymiarze czasu pracy albo
b) osobę, którą zatrudni na warunkach, o których mowa w lit. a, nie później niż od dnia 2 października 2023 r. – niepełniących funkcji członka rady nadzorczej ani członka zarządu podmiotu
współpracującego, niebędących właścicielem podmiotu współpracującego, wspólnikiem w spółce cywilnej utworzonej przez podmiot współpracujący ani udziałowcem posiadającym więcej niż 10% udziałów albo udziałów prowadzących do posiadania conajmniej 10% głosów w podmiocie współpracującym ani niewspółpracujących
z podmiotem współpracującym na podstawie umowy B2B;
4) wskazanie przez podmiot współpracujący spośród pracowników tego podmiotu posiadających:
a) stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki lub
b) co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej, lub
c) znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego albo artystycznego, o ponadlokalnym zasięgu oraz trwałym i uniwersalnym charakterze
– kandydata na opiekuna pomocniczego, którego zadaniem będzie monitorowanie postępów osoby, o której mowa w pkt 3, zwanej dalej „doktorantem”, we wdrażaniu projektu w podmiocie współpracującym.

 

Opiekun pomocniczy nie może pozostawać z doktorantem w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.


Doktorant nie może pozostawać z osobą upoważnioną do reprezentacji podmiotu współpracującego w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie albo być związany z nią z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli.


Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w programie jest przyjęcie doktoranta do szkoły doktorskiej prowadzonej przez wnioskodawcę.

IV. Wysokość stypendium

Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:
1) 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
2) 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy

Wiecej informacji na stronie internetowej MEiN.