CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) musi zawierać:

  • warunki i termin złożenia rozprawy doktorskiej,
  • termin oddania do druku co najmniej 1 artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych ,
  • warunki uczestnictwa w konferencji naukowej - krajowej lub zagranicznej,
  • sposób upowszechnienia wyników prac badawczo-rozwojowych na zasadach otwartego dostępu,
  • przygotowanie i złożenie wniosku grantowego do krajowej lub zagranicznej agencji finansującej działalność naukową w drodze konkursowej.

 

Indywidualny Plan Badawczy może zawierać:

  • zasady udziału we współorganizowaniu konferencji naukowej krajowej lub międzynarodowej,
  • zasady odbycia co najmniej miesięcznego stażu naukowego w krajowej lub zagranicznej instytucji naukowej,
  • zasady wyjazdu studyjnego do krajowej lub zagranicznej instytucji naukowej.

Doktorant składa IPB najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia (do 30 września roku następnego po roku w którym rozpoczął kształcenie w szkole doktorskiej).

Indywidualny Plan Badawczy składa się do Dyrektora szkoły doktorskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu z promotorem oraz zaopiniowaniu przez  promotora pomocniczego (jeśli został wyznaczony).

 

Wzór IPB znajduje sie >> tutaj

Procedura składania IPB