CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy”  przygotowują do dnia 20 maja 2024 r. następujące informacje z załączonego wniosku:

INFORMACJE OGÓLNE;

 1. Dziedzina nauki i dyscyplina lub dyscypliny naukowe albo dziedzina sztuki i dyscyplina artystyczna, której dotyczy projekt (B.1);
 2. Tytuł projektu/ roboczy tytuł rozprawy doktorskiej (część B. 2).

INFORMACJE O PODMIOCIE WSPÓŁPRACUJĄCYM

 1.  Nazwa podmiotu.
 2. Dane adresowe [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo].
 3. Telefon, e-mail, adres strony internetowej.
 4. Wielkość podmiotu (duży, mały, średni, mikroprzedsiębiorca) – w przypadku gdy podmiotem współpracującym jest przedsiębiorca.
 5. NIP/REGON/KRS (jeśli dotyczy).
 6. Typ podmiotu współpracującego [przedsiębiorca / inny podmiot].
 7. Przedmiot działalności podmiotu współpracującego określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
 8. Charakterystyka doświadczeń podmiotu współpracującego we współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki lub sektora badawczo-rozwojowego ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat.
 9. Potencjał podmiotu współpracującego z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o oferowanym wsparciu podmiotu zatrudniającego doktoranta, w tym charakterystyka opiekuna pomocniczego i jego doświadczenia w realizacji prac badawczo-rozwojowych.

SZCEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 1.  cel naukowy projektu (opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze);
 2. naukowe znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej); 
 3. praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia – należy sformułować nazwę, planowane miejsce i sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla podmiotu współpracującego; znaczenie projektu dla polskiej gospodarki;
 4. koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych (ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc.);
 5. Wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (część D.3).

INFORMACJE O KANDYDACIE NA OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA) PROJEKTU

 1. Imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy, stanowisko.
 2. Informacje, czy opiekun naukowy (promotor) jest pracownikiem wnioskodawcy.
 3. Numer ORCID.
 4. Charakterystyka kompetencji naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie problematyki projektu z opisem osiągnięć naukowych lub artystycznych opiekuna naukowego (promotora) w zakresie tematyki projektu ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat (Opis powinien uwzględniać najważniejsze publikacje z zakresu tematyki projektu lub dzieła artystyczne).
 5. Opis doświadczenia opiekuna naukowego (promotora) w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki projektu oraz ostatnich 10 lat (Opis powinien uwzględniać doświadczenie w prowadzeniu prac, w tym rozpraw doktorskich, projektowych, konstrukcyjnych, ologicznych, wdrożeniowych lub artystycznych oraz projekty badawczo-rozwojowe).

Załącznik przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawierający szczegółowe dane składane przez Uczelnie:

załącznik