CZCIONKA:
KONTRAST:

Strona główna Szkoły Doktorskiej Politechniki Opolskiej

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Doktorat wdrożeniowy”  przygotowują do dnia 19 maja 2023 r. następujące informacje z załączonego wniosku:

  1. Tytuł projektu/ roboczy tytuł rozprawy doktorskiej (część B. 3);
  2. Krótki opis doświadczeń podmiotu współpracującego (przedsiębiorcy lub innego podmiotu) w działalności B+R w ostatnich 5 latach (część C. 6);
  3. Cel naukowy projektu - opis problemu do rozwiązania, stawiane pytania lub hipotezy badawcze (część D.1.1);
  4. Naukowe znaczenie projektu - dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru  badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej (część D.1.2);
  5. Praktyczne znaczenie i potencjał wdrożeniowy projektu: jaki będzie charakter wdrożenia, jakie jest planowane miejsce oraz sposób wdrożenia; znaczenie projektu dla przedsiębiorcy, znaczenie projektu dla polskiej gospodarki (część D.1.3);
  6. Koncepcję i plan prac badawczo-wdrożeniowych - ogólny plan badań, metodologia, analiza ryzyka, kamienie milowe etc. (część D.1.4);
  7. Wstępny harmonogram prac badawczych i wdrożeniowych w ramach projektu (część D.3);
  8. Informacje o opiekunie naukowym (promotorze) – cała część E;
  9. Potencjał przedsiębiorcy z perspektywy realizacji projektu (aparatura badawcza, doświadczenie w branży itp.) oraz informacja o wsparciu oferowanym doktorantowi przez przedsiębiorcę (część F.3)
  10. Krótki opis kandydata na opiekuna pomocniczego i jego doświadczeń w pracach B+R w ciągu ostatnich 5 lat (część F.4).

Załącznik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zawierający szczegółowe dane składane przez Uczelnie:

załącznik